cristea_lidia1.jpgAfirmă prof.dr.ing. Lidia Cristea, Rectorul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gh. Cristea” din Bucureşti, în interviul acordat portalului www.EduManager.ro.

Domnia Sa afirmă că în acest an Universitatea pe care o conduce îşi propune o creşterea a vizibilităţii, îmbunătăţirea continuă a componentei de resurse umane şi organizarea unor evenimente cu rezonanţă naţională şi internaţională.

– Doamnă Rector, cum poate fi caracterizat anul 2009 din punctul de vedere al activităţii Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti şi care sunt aşteptările dvs. pentru 2010?

– Anul universitar 2009-2010 este anul îmbunătăţirii standardelor de calitate pentru procesul de învăţământ şi pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” şi-a propus şi a depus la ARACIS dosarele de evaluare periodică pentru specializările de Afaceri Economice Internaţionale şi Drept, dar şi dosare de obţinere a acreditării pentru specializările de Economia Mediului şi Artele spectacolului – Coregrafie. Autoevaluarea acestor specializări a pus în evidenţă creşterea eficienţei standardelor de calitate în ceea ce priveşte curricula universitară, cadrele didactice, managementul de conducere, inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. Aşteptările pentru anul 2010 sunt legate de creşterea vizibilităţii Universităţii, de continuă îmbunătăţire a componentei de resurse umane ce constituie şi una din priorităţile de Guvern, de aplicare a politicii de calitate conform cu Strategia de la Lisabona.

– Care sunt evenimentele şi proiectele importante în care vă veţi implica în mod deosebit în acest an?

– În acest an vom continua proiectul European ICHEM/ESMU, EBI II în ceea ce priveşte Guvernanţa, vom continua colaborarea cu DRC (Danube Rector Conference) şi cu celelalte organisme naţionale şi Europene în care Universitatea este implicată.
În data de 9 mai, Universitatea organizează o masă rotundă cu tema „9 Mai – ziua Europei „în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Centrul de Cercetări Juridice şi Administrative, Eurolink – Casa Europei, Grupul Editorial Universul Juridic -Prouniversitaria. Ziua Universităţii pe 23 Aprilie este sărbătorită prin decernarea premiului „Gheorghe Cristea” unor personalităţi ştiinţifice de renume naţional şi internaţional pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice.
Printre manifestările ştiinţifice importante organizate de Facultatea de Arte şi Ştiinţe se enumeră şi simpozionul Internaţional Comuni Que organizat tot în primul semestru al anului 2010, având ca parteneri Media, revista ComuniQue, Revista Haemus, Revista Română de Geopolitică şi Relaţii Internaţionale şi ca invitaţi TVR1 şi TVR Cultural şi Compania de Spectacole „Teatru th”, companie ce funcţionează în cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Bucureşti ce realizează spectacole de teatru şi balet. Această Companie are în componenţă studenţii Facultăţii de Arte şi Ştiinţe, specializarea Coregrafie.

– Ce plan de măsuri aţi gândit pentru a limita efectele crizei economico-financiare asupra instituţiei pe care o conduceţi?

– Planul de măsuri preconizat prevede un plan operaţional de reducere a managementului de risc la nivel instituţional, de facultăţi şi catedre, cu privire la creşterea numărului de studenţi plătitori (management financiar), la realizarea planului de investiţii şi la asigurarea unei baze tehnologice şi materiale corespunzătoare. În acelaşi timp politica de diminuare a riscului include şi managementul resurselor umane, prin reducerea cheltuielilor salariale, deschizând porţile angajării forţei de muncă din rândurile tinerilor şi promovării acestora în funcţii didactice corespunzătoare nivelului de pregătire.

– Care sunt coordonatele principale pe care se vor dezvolta proiectele de cercetare ştiinţifică ale Universităţii pe termen scurt şi mediu?

– Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” şi-a fundamentat coordonatele principale de dezvoltare a proiectelor de cercetare ştiinţifică pe obiectivele stabilite prin Strategia Lisabona. Un obiectiv-cheie al acestei strategii a devenit accelerarea trecerii la o economie bazată pe cunoaştere ştiinţifică, în care educaţia şi formaţia profesională, cercetarea şi inovarea să contribuie eficient la creşterea economică.
Realităţile economice ne arată cu tot mai multă pregnanţă că relaţia industrie-universităţi are nevoie de consolidare. Tocmai de aceea, considerăm că pentru dezvoltarea unei relaţii efective ştiinţă-economie, conducerea universităţilor şi a institutelor de cercetare trebuie conectată la inovaţie şi excelenţă.

Potrivit unor documente elaborate la Bruxelles încă din primăvara anului 2005, acest proces potrivit trebuia pus deja pe lista urgenţelor, având ca obiectiv prioritar, cercetătorii. Plecând de la aceste idei, subliniem că în universitatea noastră îşi desfăşoară activitatea un Departament de Cercetare în componenţa căruia funcţionează mai multe centre centre de cercetare ştiinţifică, după cum urmează:

– Centrul de Relaţii Internaţionale Studii şi Cercetări (CRISC);

– Centrul de Cercetări Juridice şi Administrative (CCJA);

– Centrul de Cercetări în Domeniul Comunicării şi Artelor Coregrafice (COMUNICART).

– Centrul Danubian de Educaţie a mediului (DEEC)

Pe termen scurt, centrele de cercetare care funcţionează în cadrul universităţii noastre au ca obiective consolidarea colectivelor de cercetare şi încheierea de protocoale de colaborare şi cooperare în cercetarea ştiinţifică pe domeniile specifice fiecăruia cu alte centre şi instituţii de cercetare. Totodată, au în vedere şi realizarea de:

– Schimburi de informaţii ştiinţifice, de lucrări sau contribuţii de specialitate;

– Sprijin reciproc în formarea şi dezvoltarea de imagine;

– Colaborări reciproce la publicaţiile de specialitate cu studii, materiale de informare şi eseuri.

Pe termen mediu, centrele de cercetare ale universităţii dezvoltă cercetarea ştiinţifică pe următoarele coordonate:

– Elaborarea de reviste de specialitate;

– Organizarea de sesiuni, simpozioane ştiinţifice comune cu participare naţională şi internaţională;

– Formarea de consorţii de cercetare pentru participarea în comun la licitaţii în vederea elaborării de proiecte de cercetare la nivel naţional, în cadrul programelor Uniunii Europene;

– Colaborarea în adjudecarea şi elaborarea de lucrări specifice mediului de afaceri din România sau administraţiei publice locale sau/şi centrale;

– Cooperarea în elaborarea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică în domeniul economic, în cadrul programelor prioritare ale Academiei Române, ale Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române;

– Cooperarea cu Institutul pentru Studii de Ordine Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Asociaţia Criminaliştilor din România în elaborarea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică în domeniul juridic privind crima organizată şi terorismul;

– Parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi Inspectoratul General al Poliţiei Române în elaborarea unui proiect de cercetare ştiinţifică în domeniul sociologic cu privire la traficul de fiinţe umane.

Cercetarea ştiinţifică se dezvoltă pe următoarele coordonate:

– elaborarea de reviste de specialitate;

– organizarea de sesiuni, simpozioane ştiinţifice comune cu participare naţională şi internaţională;

– formarea de consorţii de cercetare pentru participarea în comun la licitaţii în vederea elaborării de proiecte de cercetare la nivel naţional, în cadrul programelor Uniunii Europene;

– colaborarea în adjudecarea şi elaborarea de lucrări specifice mediului de afaceri din România sau administraţiei publice locale sau/şi centrale;

– cooperarea în elaborarea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică în domeniul economic, în cadrul programelor prioritare ale Academiei Române, ale Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române;

– cooperarea cu Institutul pentru Studii de Ordine Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Asociaţia Criminaliştilor din România în elaborarea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică în domeniul juridic privind crima organizată şi terorismul;

– parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi Inspectoratul General al Poliţiei Române în elaborarea unui proiect de cercetare ştiinţifică în domeniul sociologic cu privire la traficul de fiinţe umane.