Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj în partenariat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Casa Corpului Didadctic Mureş şi Casa Corpului Didactic Cluj vor implementa în perioada august 2010- iulie 2013 proiectul strategic e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în valoare totală de 20.735.298,31 lei, care are ca şi obiectiv general, gestionarea în consorţiu a unui sistem fezabil şi sustenabil de management al calităţii formării continue, centrat pe asigurarea de competenţe cheie, transferabil la nivel naţional, testat pentru cel puţin 6000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Cluj, regiunea Nord-Vest şi judeţul Mureş, regiunea Centru, până în 2013.

Activităţile principale ale proiectului sunt următoarele:

1. Constituirea de consortii educationale pentru managementul calitatii formarii continue, rezultate aşteptate: a. cel puţin 2 consorţii educaţionale judeţene funcţionale, complet reglementate, b. Studiul: Management eficient al calităţii formării continue prin consorţii educaţionale

2. Acreditarea programului de formare Competenţe Integrate pentru Societatea Cunoaşterii, rezultate aşteptate: a. un program de formare acreditat, livrabil 4 ani, b. 5 filiale funcţionale ale CCD în cadrul fiecărui CE judeţean.

3. Livrarea programului de formare, asigură abilitarea a 6000 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în domeniile: a. Formare competenţe IT – 23 ore, b. Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe – 21 ore, c. Managementul clasei, gestionarea situaţiilor de criză – 21 ore, d. Metode interactive de predare-învăţare – 21 ore, total 89 de ore, 25 de credite transferabile de formare continuă şi obţinerea de atestate de formare continuă şi de certificate ECDL.

4. Valorificarea exemplelor de bună practică de instruire interdisciplinară prin 10 ghiduri metodice interdisciplinare: G1. Educaţie prin TIC, G2. Educaţie pentru dezvoltare personală şi carieră, G3. Educaţie pentru comunicare în context multilingvistic, G4. Educaţie pentru dezvoltare durabilă, G5. Educaţie pentru o viaţă sănătoasă, G6. Educaţie pentru dezvoltarea creativităţii, G7. Educaţie prin lectură, G8. Educaţie pentru a învăţă să înveţi, G9. Educaţie prin experiment, G10. Educaţie pentru diversitate, egalitate de şanse şi cetăţenie activă.

5. Crearea unui Sistem Expert de Management al Calităţii Formării Continue, funcţional in consorţiu educational şi a portalului de acces e-Formare, asigurarea vizibilitatii, promovarea rezultatelor. Rezultate aşteptate: a. Sistemul Expert de Management al Calităţii Formării Continue funcţional şi adaptat priorităţilor naţionale, accesibil prin intermediul portalului e-Formare, cel puţin 6260 utilizatori ai portalului e-Formare, b. Registrul Unic al Beneficiarilor de Formare Continuă, c. Registrul Unic al Formatorilor, d. cel puţin 260 de utilizatori de mentenanţă ai sistemului expert.


Grupurile ţintă vizate de proiect sunt, clasificate pe categorii specifice, după cum urmează:

– 5400 de cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior;

– 600 de cadre didactice/personal didactic din învatamântul primar.
Dintre aceştia:

– 3000 de tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică;

– 200 de mentori şcolari – mentori de inserţie profesională şi mentori de dezvoltare profesională a profesorilor

– 20 de persoane din alte categorii de personal asociate noilor profesii din educaţie şi formare profesională;


În plus vor fi formate pentru asigurarea mentenanţei Sistemului Expert de Managementul Calităţii Formării Continue:

– 100 de persoane încadrate ca şi personal implicat în dezvoltarea si managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor;

– 140 de persoane încadrate ca şi personal didactic şi didactic auxiliar cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământ;

– 10 persoane încadrate ca şi personal didactic auxiliar,

– 20 de experti in elaborarea/revizuirea curriculei

– 20 de experţi în crearea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare;

Programul de formare va fi acreditat CNFPA, valabil 4 ani, pentru 10 locaţii distincte din judeţele Cluj şi Mureş, iar certificatele vor fi recunoscute la nivel naţional.
Accesul la cursurile de formare este gratuit şi egal pentru toţi membrii grupului ţintă, iar în plus, dată fiind durata stagiului de formare de 4 luni, în cadrul consorţiilor educaţionale se va facilita accesul la formare a cadrelor didactice în parteneriat cu şcoala.