catalog de note.jpgAdmiterea la liceu se va realiza, dacă numărul de candidaţi nu-l depăşeşte pe cel locurilor oferite, pe baza portofoliului educaţional al elevului, potrivit proiectului de lege a educaţiei supus dezbaterii publice joi.

În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului (media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu.

În cazul mediilor egale, diferenţierea se va face pe baza portofoliului educaţional al elevului. Absolvenţii învăţământului liceal vor primi, conform proiectului, diploma de absolvire, foaia matricolă şi portofoliul educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.

Totodată, la finalul clasei a XII-a/a XIII-a, se va susţine examenul naţional de bacalaureat. Acesta constă în: probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.

Rezultatul evaluării se va exprima prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii care vor promova pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. La bacalaureat elevii vor mai susţine o probă de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.

Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul, de asemenea, la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene. În ceea ce priveşte probele scrise, absolvenţii de clasa a XII-a vor susţine proba scrisă transdisciplinară la limba şi literatura română şi o limbă de circulaţie internaţională – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, o probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, o probă scrisă transdisciplinară, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, la matematică şi ştiinţele naturii – pentru profilul real din filiera teoretică, ştiinţe socio-umane (istorie, geografie, economie, sociologie şi psihologie) – pentru profilul umanist din filiera teoretică, cunoştinţe tehnologice specifice calificării profesionale urmate – la profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică, cunoştinţe specifice specializării urmate – la profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic din filiera vocaţională.


Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar pot susţine examenul naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a calificării sau a calificării profesionale fără taxă, de cel mult două ori. Părintele sau tutorele legal instituit este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenţei şcolare a elevului pe perioada învăţământului obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 şi 5.000 lei sau muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal instituit, precizează proiectul de lege. Amenzile sau munca în folosul comunităţii sunt aplicate de primărie, la sesizarea directorului unităţii de învăţământ, iar banii astfel obţinuţi pot fi utilizaţi exclusiv în folosul învăţământului preuniversitar. AGERPRES