Consiliul ARACIS a analizat Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei nr. BP109/2021, disponibilă pe site-ul Camerei Deputaţilor şi, în raport cu această propunere, aduce următoarele precizări:

ARACIS funcţionează în conformitate cu Standardele şi liniile directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior (ESG), documentul fundamental în domeniul asigurării calităţii valabil la nivel european, fapt atestat prin înscrierea sa în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR). Expunerea de motive a proiectului de lege menţionează „standarde de accesibilitate şi incluziune” care ar impune ca o „necesitate reală” schimbarea propusă, dar nu menţionează care ar fi aceste standarde sau ce document le cuprinde.

Multe dintre standardele ESG fac referiri la implicarea părţilor interesate, atât în structurile de conducere ale agenţiilor, cât şi în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii. În consecinţă, aceasta este o direcţie de dezvoltare pe care agenţia o are permanent în vedere, după cum se poate observa şi în planul de acţiune aferent anului 2021.

În calitate de beneficiari ai sistemului de învăţământ superior, ARACIS consideră cu prioritate studenţii şi acordă o atenţie deosebită stabilirii unui parteneriat real cu aceştia, care să conducă la îmbunătăţirea calităţii în învăţământul terţiar şi la creşterea încrederii în oportunităţile de învăţare pe care universităţile din România le pun la dispoziţia lor. Din această perspectivă, sunt părţi interesate studenţii care sunt înmatriculaţi în universităţi din România, precum şi federaţiile care îi reprezintă, fapt statuat şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Precizăm că încă de la înfiinţare, în anul 2005, implicarea studenţilor în activităţile de evaluare externă a calităţii s-a realizat la nivelul structurilor de conducere – Consiliul şi Biroul Executiv ale ARACIS (doi studenţi). Începând cu anul 2017, studenţii au fost cooptaţi şi la nivelul altor structuri deliberative – Comisiile de Experţi Permanenţi de Specialitate (13 studenţi), respectiv Comisia de Etică (un student). În Registrul Naţional de Experţi Evaluatori Studenţi (RNE-S) sunt cuprinşi în prezent 169 de studenţi, care sunt delegaţi în toate activităţile de evaluare desfăşurate de ARACIS la nivel instituţional, precum şi în evaluarea programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat.

Astfel, chiar în condiţiile înjumătăţirii la nivel naţional, în ultimul deceniu, a numărului de studenţi, ARACIS a continuat să acorde o atenţie constantă sporirii implicării studenţilor în activităţile Agenţiei. Apreciem, în consecinţă, că din acest punct de vedere nu ne putem afla într-o „situaţie dăunătoare pentru învăţământul superior românesc”. Pe de altă parte, structurile asociative ale studenţilor se află într-o dinamică permanentă, nefiind posibilă şi nici justificată modificarea structurii Consiliului ARACIS de fiecare dată când apare o nouă astfel de structură.

Credem că mai trebuie să precizăm faptul că studenţii nu sunt singura parte interesată în domeniul asigurării calităţii învăţământului superior, în prezent, din Consiliul ARACIS făcând parte şi reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative din învăţământul superior – o persoană, respectiv ai angajatorilor – o persoană.

Mai mult, pentru informarea opiniei publice, dar mai ales a comunităţii academice, precizăm că nu apartenenţa la o anumită structură federativă reprezintă condiţia suficientă pentru o studentă sau un student de a fi selectată sau selectat ca expert evaluator şi, ulterior, pentru a putea face parte din structurile de conducere şi deliberative ale agenţiei, ci activitatea academică, profesională şi cea în slujba studenţilor, precum şi cunoştinţele şi competenţele în domeniul asigurării calităţii.

Din această perspectivă, nu înţelegem relevanţa menţionării în expunerea de motive a proiectului de lege a cinci organizaţii studenţeşti, din care numai trei sunt federaţii naţionale studenţeşti care îşi asumă reprezentarea studenţilor din domenii de studii variate la nivel naţional, pentru a fundamenta creşterea numărului de studenţi din Consiliul ARACIS de la doi la cinci. Precizăm totodată că în România funcţionează şi alte structuri asociative ale studenţilor, care nu sunt incluse în enumerare şi în plus, patru dintre cele menţionate sunt deja implicate în „procesul de asigurare a calităţii în învăţământul superior”.

În final, solicităm consultarea ARACIS în procesul legislativ care vizează sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământul superior, precizând că funcţionarea agenţiei în condiţii de independenţă, în ceea ce priveşte conducerea, modul de funcţionare şi rezultatele evaluărilor este parte a ESG şi deci condiţionează recunoaşterea la nivel european.