Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare a lansat în dezbatere publică proiectul de metodologie a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

„Ne dorim o competiţie deschisă, bazată pe meritocraţie, cu posibilitatea reală de participare a candidaţilor din străinătate, în special din diaspora ştiinţifică, care pot astfel contribui nemijlocit la creşterea calităţii managementului cercetării româneşti. Propunem un concurs liber, cu o selecţie a viitorilor manageri de institute exclusiv pe baza meritelor profesionale, a experienţei manageriale şi a viziunii asupra dezvoltării institutului. Pentru că nu ne dorim un proces greoi, propunem simplificarea procedurilor de înscriere la concurs: se solicită iniţial minimum de documente în conformitate cu legea, urmând ca doar câştigătorul să îşi completeze, pentru angajare, întreg setul de documente”, a scris ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit proiectului, concursul constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare a candidaţilor, evaluarea competenţelor profesionale şi a ofertei manageriale, precum şi susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi.

Evaluarea şi selecţia candidaţilor se efectuează de comisia de concurs, pe baza următoarelor criterii: experienţă în funcţii de conducere, vechime în domeniul de activitate al INCD, specializări, doctorat în specialitatea INCD, rezultate materializate în publicaţii, brevete, invenţii, produse şi tehnologii inovative, cu relevanţă internaţională, prestigiul şi referinţele profesionale, distincţii, participare la coordonarea programelor/ proiectelor de cercetare-dezvoltare, calitatea ofertei manageriale, strategia de dezvoltare şi eficientizare a activităţii INCD, extinderea colaborărilor externe, participarea la programe internaţionale, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de CDI, dezvoltarea reţelei informatice, dezvoltarea potenţialului material şi uman, valorificarea capitalului intelectual.
Alte criterii care vor fi luate în calcul sunt aptitudinile legate de procesul decizional – cunoaşterea legislaţiei privind sistemul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, cunoaşterea legislaţiei muncii, cunoştinţe în domeniul financiar, aptitudinile de comunicare/ reprezentare, capacitate de analiză şi sinteză, cunoştinţe în domeniul relaţiilor publice şi economice, interne şi internaţionale.
Directorul general încheie în termen de maximum 30 de zile de la emiterea ordinului de numire un contract de management cu conducătorul autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează institutul, pe o durată de 4 ani, dar nu mai mult de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. „Părţile pot conveni prelungirea contractului o sigură dată, pe o perioadă de maximum 4 ani, dar nu mai mult de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare”, precizează proiectul.

În prezent sunt organizate şi funcţionează în coordonarea organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale un număr de 47 de institute naţionale de cercetare-dezvoltare, dintre acestea 45 funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. AGERPRES