subiecte_bac.jpgCentrul Naţional de Evaluare şi Examinare a făcut public luni pe site-ul www.rocnee.euapelul adresat cadrelor didactice interesate să facă parte din echipele care elaborează subiectele pentru toate examenele naţionale din anul şcolar 2013-2014. Cadrele didactice se pot înscrie la adresa de web www.rocnee.eu începând de luni, până pe data de 29 septembrie.

Candidaţii sunt obligaţi să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere online, CV în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie), semnate şi scanate într-un singur document, în format pdf; un test original corespunzător tipului de examen/concurs/evaluare şi disciplinei pentru care candidează, însoţit de barem.

În situaţia în care un cadru didactic doreşte să candideze pentru mai multe tipuri de examene/concurs/evaluări, va repeta procedura de înscriere pentru fiecare dintre acestea. Pentru a fi selectaţi, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: desfăşurarea, în ultimii trei ani şcolari, de activităţi de predare-învăţare-evaluare, corespunzătoare ciclului de învăţământ pentru care candidează (pentru EN, BAC), respectiv în învăţământul liceal (pentru DEF şi TIT), abilităţi practice de operare pe calculator, experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă la clasă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de corectare/evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.), disponibilitate pentru lucrul în echipă, respectarea hotărârilor luate de grup şi a termenelor prevăzute, nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de pregătire a examenelor/concursului şi evaluărilor naţionale din 2014.
În procesul de selecţie au prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare de proces/ de evaluare a manualelor şcolare/ de abilitare curriculară, care au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul ştiinţelor educaţiei, deţin titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradele didactice I sau II.

„Selecţia candidaţilor se va face în perioada 30 septembrie – 3 octombrie, iar anunţarea rezultatelor selecţiei se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în data de 4 octombrie. Tot atunci, candidaţii selectaţi vor fi obligaţi să transmită declaraţii pe propria răspundere prin care se atestă faptul că nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de pregătire a examenelor/concursului şi evaluărilor naţionale din 2014”, precizează MEN.

Activitatea cadrelor didactice selectate pentru a face parte din echipa naţională de elaborare a subiectelor va fi supusă monitorizării, pe baza unor criterii de eficienţă/performanţă. Coordonatorii/responsabilii pe disciplină vor întocmi rapoarte interne privind activitatea membrilor grupului de lucru. Candidaţii selectaţi care nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată sunt înlocuiţi cu cadre didactice desemnate rezerve în urma procedurii de selecţie. Lista disciplinelor pentru care se organizează selecţia cadrelor didactice implicate în activităţile specifice ale CNEE în vederea pregătirii examenelor/concursurilor şi evaluărilor naţionale este cuprinsă în anexa ataşată.

În acest an şcolar, se vor desfăşura evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a, examenul naţional de bacalaureat, examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ şi concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar. AGERPRES