cluj_seminar_mic.jpgÎn perioada 7-9 octombrie, la Cluj-Napoca a avut loc seminarul cu tema „Dezvoltarea şi armonizarea de curriculum la nivel de experţi” în domeniul disciplinelor matematice.

Acest eveniment face parte din ciclul de seminarii organizate de către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cadrul proiectului „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”.

Proiectul se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” şi vizează adaptarea programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerinţele pieţei muncii şi crearea de mecanisme şi instrumente de extindere a oportunităţilor de învăţare. Creşterea relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii prin îmbunătăţirea programelor universitare la specializările precum matematică, matematici aplicate, matematică-informatică, precum şi includerea unor module alternative vizând educaţia de elită, va asigura o aplicabilitate sporită a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, în scopul păstrării absolvenţilor, inclusiv a celor cu rezultate deosebite în domeniul pentru care s-au pregătit.

Partenerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în cadrul acestui proiect sunt: The Red Point, Agenţia OSC, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

La seminarul desfăşurat la Cluj-Napoca au participat 20 de persoane, respectiv 17 cadre didactice din universităţile partenere, doi reprezentanţi ai MECTS şi un reprezentant al Agenţiei OSC. Obiectivul principal al acestui seminar l-a constituit elaborarea unor propuneri de dezvoltare şi armonizare a curriculei de matematică pentru programele de studiu din domeniul tehnic şi al ştiinţelor exacte.

Un reper important al discuţiilor a fost reprezentat de concluziile dezbaterilor bilaterale rezultate în urma vizitei unei delegaţii formate din membri ai universităţilor partenere la Universitatea Sophia Antipolis din Nisa, Franţa. În cadrul seminarului de la Cluj, participanţilor le-au fost prezentate bune practici şi tendinţe europene, franceze şi române referitoare la disciplinele matematice, ce se vor dovedi de maximă utilitate în elaborarea programului de formare bazat pe noua curriculă agreată în cadrul proiectului.

În cadrul dezbaterilor care au avut loc în grupurile de lucru şi în plen, au fost evidenţiate o serie de dificultăţi privind formarea studenţilor şi pe baza lor s-a decis o serie de propuneri privind armonizarea curriculei. Printre dificultăţile sesizate se numără nivelul de pregătire foarte scăzut al studenţilor admişi în învăţământul de tip superior, fapt care conduce la crearea un ritm încetinit în procesul de predare a matematicii.

În plus, s-a afirmat că în structura actuală a planului de învăţământ, disciplinele matematice sunt pe de o parte insuficiente, pe de altă parte comasate şi cuprinse doar în primii doi ani de studiu. Cercetarea ştiinţifică este insuficient dezvoltată pentru a folosi capacitatea creativă a celor mai buni absolvenţi de învăţământ superior şi nu permite utilizarea matematicii în sprijinul dezvoltarii mediului socio-economic.

S-a subliniat faptul că mediul economic nu este interesat să utilizeze instrumentele matematice pe care studenţii le dobândesc în timpul şcolarizării, motiv pentru care programele analitice trebuie sã fie actualizate şi adaptate noilor cerinţe ale angajatorilor şi descoperirilor din domeniul tehnic. De asemenea, calificările absolvenţilor trebuie sã fie corelate cu ocupaţiile prevăzute în Codul Ocupaţiilor din România, în sprijinul unui proces de învăţământ cât mai interactiv.

Printre propunerile înaintate se numără introducerea examenului de Bacalaureat pe trei niveluri: nivelul A va permite accesul absolvenţilor de liceu la orice facultate; nivelul B va permite accesul numai la facultăţile din profilul liceului absolvit; nivelul C va presupune accesul la facultate numai prin examen de admitere. Absolvenţii care au obţinut o diplomă de nivel inferior vor avea posibilitatea, contra cost, să participe la sesiuni ulterioare ale examenului de Bacalaureat, pentru a putea obţine o diplomă de nivel superior.

Referitor la procesul de predare a matematicii în învăţământul superior de tip tehnic şi al ştiinţelor exacte, acesta trebuie să se realizeze în toate cele trei cicluri: licential, masteral şi doctoral, sub forma unor cursuri compacte si modulare.

În cadrul grupurilor de lucru au fost făcute propuneri de curriculum corespunzătoare domeniilor de studiu. Astfel, în programele de licenţă, matematica poate fi predată în cursuri compacte. Se recomandă introducerea unui curs pregatitor, cu caracter facultativ, în anul I universitar. Acest curs se poate desfăşura intensiv la începutul semestrului I pentru completarea acelor elemente de matematică necesare studenţilor, după modelul cursurilor predate la universităţile din Germania, sau al anilor pregătitori, din învăţământul francez.

În programele de masterat şi doctorat, matematica poate fi predată modular. Predarea anumitor capitole trebuie să preceadă cursurile de specialitate care utilizează instrumentele matematice respective. Numărul de cursuri se va decide în funcţie de programul de studii: 3 – 5 cursuri pentru învăţământul licenţial; 1 – 2 cursuri pentru învăţământul de tip masteral; 1 curs pentru învăţământul de tip doctoral. S-a agreat de asemenea faptul că programele analitice ale disciplinelor de matematică predate în universităţile partenere trebuie să aibă 80 % subiecte comune, 20% fiind la libera opţiune a cadrelor didactice respective.

De asemenea, s-a discutat despre armonizarea acestui proiect POSDRU cu alte proiecte strategice dedicate învăţământului superior: DOCIS (ACPART) si ACADEMIS (ARACIS), scopul comun al acestora fiind, prin interventii de adaptare a curriculei şi prin modernizarea sistemului de calificări din învăţământul superior, ameliorarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii a studenţilor.