ministerul educatiei.jpgMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) va organiza în perioada 11-13 mai concurs pentru ocuparea a şase funcţii vacante de inspector şcolar general pentru judeţele Bihor, Buzău, Caraş-Severin, Ilfov, Satu Mare, Vrancea. Potrivit unei note publicate pe site-ul MENCŞ, candidaţii pot depune dosarele de înscriere în perioada 18-26 aprilie la sediul inspectoratului şcolar pentru a cărui funcţie de inspector şcolar general candidează. Concursul va avea loc la sediul MENCŞ.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent.

De asemenea, candidaţii trebuie să aibă o recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs.

Candidaţii trebuie să nu fi desfăşurat poliţie politică şi să nu fie lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul ministerului, cât şi la fiecare inspectorat şcolar. AGERPRES