Consorţiul „Universitaria” s-a reunit, joi, 22 iulie, la Bucureşti pentru a dezbate problemele stringente cu care se confruntă învăţământul superior românesc.

La reuniunea de la Bucureşti au participat rectori şi prorectori ai Universităţilor membre: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. La reuniunea Consorţiului a participat şi doamna Ecaterina Andronescu, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.

Au fost abordate următoarele teme:

– blocarea scoaterii la concurs a posturilor didactice în învăţământul superior

– obligativitatea virării la bugetul statului a sumelor aferente reducerii veniturilor salariale cu 25 %

– reducerea cu 25% a veniturilor care provin din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

– efectele ordonanţei de urgenţă cu privire la reducerea cheltuielilor materiale cu 20 %

– probleme legate de finanţarea proiectelor europene

– aspecte referitoare la situaţia legislaţiei învăţământului

Consorţiul consideră că blocarea scoaterii la concurs a posturilor didactice din universităţile publice este o măsură fără precedent în ţările Uniunii Europene. Chiar şi în România, măsura nu a mai fost folosită din timpul regimului comunist. Mai mult, se îngrădeşte astfel accesul la performanţa profesională a tinerilor care pierd posibilitatea de a face o carieră în ascensiune în sistemul universitar românesc. Consorţiul „Universitaria” solicită celor abilitaţi deblocarea concursurilor didactice în universităţile publice din România, măsură care reprezintă o încălcare gravă a autonomiei universitare.

Consorţiul consideră nejustificată includerea universităţilor în cadrul prevederilor Legii 118/2010 şi cere tratarea instituţiilor publice de învăţământ superior, astfel cum prevede legislaţia, ca instituţii publice finanţate integral din venituri proprii. Obligativitatea universităţilor de a vira direct către bugetul de stat sume reprezentând 25% din fondul de salarii implică o naţionalizare a veniturilor proprii. În acelaşi sens, considerăm ca fiind ilegală necesitatea de a se plăti contribuţiile sociale aferente celor 25 de procente, întrucât astfel se ajunge la obligaţia de a calcula şi vira contribuţii sociale pentru venituri care nu sunt încasate de către salariaţi.

În ceea ce priveşte măsura reducerii cheltuielilor materiale cu 20 % prevăzută în OUG 55/2010, Consorţiul este de acord în principiu cu raţionalitatea şi necesitatea acestei măsuri. Cu toate acestea, în modul în care operează practic, măsura riscă să afecteze sau chiar să împiedice funcţionarea normală a universităţilor. În aceeaşi privinţă, participanţii la reuniunea Consorţiului „Universitaria” au exprimat dezideratul ca reducerile de cheltuieli să nu afecteze funcţionarea laboratoarelor, a căminelor studenţeşti şi derularea contractelor asumate prin finanţări din fonduri europene.

O altă problemă ridicată la reuniunea Consorţiului „Universitaria” se referă la finanţarea proiectelor europene. Universităţile din Consorţiu au accesat fonduri europene prin numeroase proiecte. Din nefericire se constată întârzieri majore în rambursarea sumelor necesare desfăşurării proiectelor. Consorţiul solicită autorităţilor abilitate urgentarea procedurilor specifice, pentru ca universităţile să poate desfăşura, în condiţii optime, proiectele în care s-au angajat.

Membrii Consorţiului „Universitaria” consideră că este în interesul societăţii româneşti să se adopte, cu profesionalism şi răspundere pentru soarta învăţământului, un proiect de lege temeinic elaborat. Nu are rost să se adopte un proiect de lege, elaborat în pripă şi insuficient discutat public, care va trebui modificat frecvent în viitor. Este de preferat o lege care se bucură de susţinerea specialiştilor, a cadrelor didactice, a celor implicaţi în învăţământ. Proiectele de lege a educaţiei elaborate până astăzi de-a lungul istoriei moderne a României s-au bucurat de o largă susţinere în societate.