ponta_guvern.jpgCreşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ, asigurarea politicilor de echitate socială, a deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, dar şi deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate sunt priorităţi ale Programului politic pentru care Guvernul îşi va angaja răspunderea săptămâna aceasta în faţa Parlamentului.

De asemenea, întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active, stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională, asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional şi permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească, sunt alte obiective ale guvernului.

Programul politic mai prevede la capitolul educaţie stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic, depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional, respectarea principiului autonomiei în educaţie, integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere, creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie şi creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare privat.
Pachetul social garantat pentru educaţie prevede implementarea unor programe care să permită condiţii de dezvoltare şi formare a copiilor, de la naştere şi până la majorat. Acest pachet va asigura asistenţa părinţilor privind creşterea nou-născuţilor, condiţii de integrare a copiilor în creşe, respectiv învăţământ preşcolar, parcurgerea unui program şcolar de calitate în şcoli echipate corespunzător care să conducă la modelarea intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare fizică (în cluburi şcolare sportive) şi socioculturală.

„Pachetul social garantat pentru educaţie va fi particularizat în funcţie de o serie de elemente, astfel încât să fie garantată egalitatea de şanse, indiferent de statutul social al familiilor din care provine copilul, indiferent de sex, religie, etnie, capacităţi psihomotorii etc” prevede programul.
Investiţii în resursele umane vor avea ca direcţii profesionalizarea carierei didactice în România şi reconsiderarea sistemului de grade didactice din această perspectivă, profesionalizarea carierei manageriale în sectorul educaţiei, redimensionarea raportului dintre componenţa teoretică şi cea practică a curriculumului de pregătire/formare a cadrelor didactice şi dezvoltarea unei pieţe educaţionale a programelor de formare continuă, bazată pe un sistem competiţional, redefinirea statutului şi rolului personalului didactic auxiliar din perspectiva creşterii competenţelor profesionale şi a contribuţiei acestora la asigurarea calităţii procesului educaţional şi asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională dar asigurarea unui sistem de salarizare şi motivare financiară corespunzător rolului pe care cadrul didactic îl îndeplineşte în societate.

În ceea ce priveşte baza materială direcţiile urmărite vor fi: modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, conectarea tuturor şcolilor la internet prin conexiuni de mare viteză, dotarea bibliotecilor şcolare, inclusiv extinderea bibliotecilor virtuale, investiţii în infrastructura educaţională şi în mijloacele de învăţare, realizarea unor centre educaţionale puternice, care să asigure copiilor servicii de educaţie până la nivel liceal, burse, cămin, cantină şi/sau transport zilnic (continuarea proiectului microbuzelor şcolare, iniţiat în guvernarea 2001-2004 şi menţinut de guvernarea 2005-2008), după caz, bază sportivă şi locuinţe pentru cadrele didactice.
Corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii va urmări fundamentarea corectă a planului de şcolarizare, corelarea învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele agenţilor economici, extinderea activităţilor extraşcolare, dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship, modificarea legislaţiei muncii pentru a permite elevilor peste 16 ani şi studenţilor să lucreze pe perioada vacanţelor, în condiţiile asigurării tuturor drepturilor specifice nivelului lor de pregătire şi vârstei lor şi reactivarea Agenţiei – înfiinţată în perioada guvernării 2001-2004 – care se ocupa de relaţia dintre şcoală/universitate şi mediul socioeconomic. „Finanţarea acestei agenţii se poate realiza integral din surse extrabugetare”, precizează Guvernul.

În domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale, în următoarea decadă, Guvernul „trebuie să aibă în vedere”: asigurarea condiţiilor de însuşire a limbii române şi a limbii materne de către elevi, creşterea capacităţii de cuprindere a învăţământului în limba maternă, simultan cu sporirea calităţii sale, elaborarea manualelor şcolare în limbile minorităţilor naţionale pentru învăţământul obligatoriu şi stimularea elaborării şi/sau traducerii de manuale pentru învăţământul secundar superior, restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă multiculturală, dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari prin care se asigură încurajarea participării populaţiei rome la învăţământul obligatoriu, şi asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul minorităţilor (inclusiv al populaţiei rome) la educaţia de bază şi stimularea participării acestora la niveluri superioare de educaţie.

„România trebuie să reintre pe piaţa serviciilor de educaţie pentru studenţi străini, ceea ce poate aduce, în acelaşi timp, atât prestigiu, cât şi importante resurse financiare”, prevede programul politic.
Programul mai prevede finalizarea până la finalul anului 2016 a programului de campusuri şcolare adaptate nevoilor educaţionale specifice zonei (internat, cantină, ateliere, burse, îmbrăcăminte, rechizite şcolare), finalizarea programului de investiţii în infrastructura şcolară pană în anul 2016. AGERPRES