Întrunit în ședință pe 22 septembrie 2011, Consiliul Agenției Române de Evaluare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a finalizat evaluarea externă a calității academice pentru schimbarea calificativului instituțional în cazul Universității „Petre Andrei” din Iași.

Astfel, Consiliul ARACIS a avizat acordarea calificativului „ÎNCREDERE” pentru UPA din Iași, ca urmare a unui proces de evaluare a tuturor programelor de studiu și a capacității instituționale a Universității noastre, proces care s-a derulat pe parcursul anului universitar 2010-2011.

Evaluare în acord cu standardele noii Legi a Educației

După ce, în anul 2009, conducerea legală și legitimă a UPA din Iași a readus în legalitate funcționarea tuturor componentelor Universității „Petre Andrei” din Iași, anul 2010-2011 a fost consacrat, de către comunitatea academică, evaluării tuturor programelor de studiu la nivel de licență și de masterat pe noile standarde de calitate impuse de Legea Educației nr. 1/2011.

În acest sens, au fost supuse evaluării externe de către ARACIS 20 de programe de licență și de masterat, din care 18 au fost acreditate, urmând ca alte două, în regim de frecvență redusă, să fie evaluate în cursul lunii octombrie 2011. De asemenea, UPA din Iași a fost supusă evaluării instituționale în ansamblul ei, după ce, ca urmare a evaluării din anul 2007, Consiliul ARACIS a sesizat ilegalitatea și caracterul ilegitim al conducerii nerecunoscute de MECT, acordând calificativul cel mai de jos într-un proces de evaluare, respectiv „Lipsă de încredere”. Actuala conducere și comunitatea academică a UPA au schimbat radical vechiul calificativ, trecând la „ÎNCREDERE”, ceea ce constituie o deosebită performanță managerială. În acest context, toate facultățile din cadrul UPA sunt acreditate, cu cel puțin o specializare. Este vorba despre Facultatea de Drept, Facultatea de Economie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Asistență Socială și Facultatea de Științe Politice și Administrative. Au fost acreditate, în același timp, și 10 programe de masterat, așa cum stipulează Ordinul Ministrului nr. 5224/31 august 2011.

În cadrul procesului de evaluare, UPA s-a raportat la standardele noii Legi a Educației: „Legea 1/2011 este, pentru învățământul privat, foarte bună, deoarece clarifică conceptele juridice fundamentale pentru funcționarea acestuia: calitatea de fondator, care aparține numai fundațiilor și asociațiilor (în cazul UPA din Iași, Fundației Academice „Petre Andrei”), conceptul de proprietate, care aparține universităților și, respectiv, fundațiilor fondatoare, precum și eliminarea discriminărilor dintre învățământul de stat și cel privat. De asemenea, menționăm că această lege a reașezat din temelii învățământul superior românesc, impunând standarde absolut noi, care vizează funcționarea programelor de studiu, calitatea și competența resursei umane, capacitatea instituțională a universităților ș.a.m.d., astfel încât, pe piața academică va rămâne un număr redus de universități private, pentru că majoritatea nu se pot ridica la înălțimea acestor standarde sau vor fi sufocate din punct de vedere financiar” (Prof.univ.dr. Doru Tompea, Rectorul UPA din Iași).

Ce înseamnă îndeplinirea criteriilor ARACIS

Legislația academică în vigoare, respectiv Legea asigurării calității în educație, precum și OUG 75/2011 privind asigurarea calității educației, conferă ARACIS atribuții și competențe de evaluare externă a calității educației în învățământul superior. Având în vedere aceste precizări din legislația academică în vigoare, Senatul UPA din Iași a solicitat Consiliului ARACIS, la începutul anului universitar 2010-2011, evaluarea și expertizarea calității educației la nivel de Universitate, semnând cu acesta o diagramă de parcurs care a însemnat: evaluarea capacității instituționale, evaluarea eficacității instituționale, evaluarea managementului calității la nivel instituțional, evaluarea calității programelor de studii, evaluarea concordanței dintre auditul intern și situația reală din universitate și evaluarea comparativă inter-instituțională a aceluiași tip de program de studii oferit de alte universități.

Procesul de evaluare de către ARACIS a însemnat, pentru comunitatea academică a UPA din Iași, un efort uriaș din punct de vedere managerial, care a constat în întocmirea rapoartelor de autoevaluare și în expunerea fiecărui program de studii evaluării experților ARACIS (au fost prezenți cca. 50 evaluatori externi). De asemenea, Universitatea a alocat resurse financiare foarte importante (circa 4 milioane de euro), în plină criză economică, pentru a răspunde unor standarde de calitate absolut necesare acreditării programelor de licență, masterat și FR:

– dotarea cu echipament IT și soft-uri personalizate pentru fiecare program;

– achiziționarea unui campus studențesc cu toate facilitățile necesare;

– dotarea centrelor de cercetare din cadrul fiecărui program cu aparatură și fond de carte proprii;

– asigurarea resursei umane calificate și competente, conform standardelor Legii Educației și ale ARACIS, ceea ce a presupus realizarea următoarelor obiective:
pensionarea, la împlinirea vârstei de 65 de ani, și eliminarea calității de titular a persoanelor în cauză;

– plafonarea la maximum 2 norme a activității didactice;

– calitatea de doctorand pentru asistenții universitari, precum și de doctor în științe, în domeniul de predare, pentru lectorii universitari;

– criterii foarte riguroase pentru promovarea la posturile de conferențiar și profesor universitar;

¬- scoaterea la concurs a tuturor posturilor didactice, în număr de 150, în conformitate cu legislația academică, asigurând astfel exercitarea legală, de către fiecare cadru didactic, a atribuțiilor rezultate din poziția ocupată în statul de funcțiuni.

O componentă foarte importantă a evaluării de către ARACIS a fost dată de prezența unui evaluator extern, respectiv Terez Kleisz, profesor la Universitatea din Pecs, Ungaria (care a propus acordarea calificativului „ÎNCREDERE RIDICATA” pentru UPA din Iași), precum și de evaluarea celor două ligi studențești partenere ale ARACIS, respectiv ANOSR și UNSR, care au apreciat, la rândul lor, condițiile de studiu oferite de UPA.

„Având în vedere toate aceste criterii, precum și analiza comparativă realizată de ARACIS, rezultă că UPA din Iași este singura universitate privată din Moldova cu grad de „ÎNCREDERE” garantat de ARACIS. Este un calificativ care vine să recunoască eforturile comunității noastre academice, cel puțin cele din ultimii doi ani și valoarea reală a ofertei noastre educaționale”. (Conf.univ.dr. Sorin Bocancea, Președintele UPA din Iași).

UPA din Iași și clasificarea universităților de stat

În paralel cu procesul de evaluare externă de către ARACIS, UPA din Iași a participat și la furnizarea bazei de date solicitate de MECTS, pentru clasificarea universităților. Acest proces a vizat în primul rând universitățile de stat, în cazul cărora se pune problema finanțării programelor de studii de la bugetul statului. În acest sens, ministrul Educației, Daniel Petru Funeriu, a emis Ordinul privind constatarea clasificării universităților din România, care restricționează la 12 numărul universităților de stat care vor primi finanțare și pentru programe de doctorat, precum și la 15 numărul universităților de stat care pot organiza și vor primi finanțare pentru programe de licență și de masterat. Universitățile private pot organiza programe de masterat și de doctorat doar după evaluarea acestora de către ARACIS și numai în baza Ordinului MECTS nr. 5224/31 august 2011, în care se regăsesc toate programele de masterat acreditate de ARACIS și avizate de MECTS.