elevi in banci4.jpgElevii ar putea să promoveze doi ani de studii într-un an şcolar, potrivit unui proiect de metodologie publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Cei care se vor înscrie pentru promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar trebuie să aibă calificativul anual sau media generală în anul şcolar anterior ‘foarte bine’ pentru elevii din învăţământul primar şi minim 9,00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal. De asemenea, calificativul sau media generală la fiecare obiect de învăţământ în anul şcolar anterior trebuie să fie ‘foarte bine’ pentru elevii din învăţământul primar, minim 9,00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal iar calificativul sau media anuală la purtare trebuie să fie ‘foarte bine’ pentru elevii din ciclul primar, minim 9,50 în ultimul an şcolar pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

O altă condiţie este promovarea unui test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test. Înscrierea elevilor pentru a promova doi ani de studii într-un an şcolar este condiţionată de cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului, avizul psihologului şcolar, avizul medicului şcolar, avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.

Potrivit metodologiei, în vederea desfăşurării testului transdisciplinar se va constitui, la nivelul unităţii de învăţământ, în urma hotărârii consiliului de administraţie şi prin decizia directorului unităţii de învăţământ, o comisie de elaborare a testului transdisciplinar şi de evaluare a elevilor. Elevii care vor parcurge doi ani de studiu într-unul vor trebui să frecventeze cel puţin 50% din cursurile şcolare aferente anului curent şi a minim 40% din cursurile şcolare aferente celui de-al doilea an de studiu, să studieze individual.

Evaluarea elevului în vederea promovării a doi ani de studii într-un an şcolar se va face prin evaluări curente şi finale la fiecare disciplină sau modul din planul de învăţământ al celor doi ani. Totodată, elevul va participa la formele de evaluare curentă de la ambele clase în scopul pregătirii pentru evaluarea finală. Conţinutul probelor de evaluare va respecta curriculumul şcolar, iar evaluările se vor realiza pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină sau modul de pregătire, respectiv domeniu de studiu.

Înregistrarea situaţiei şcolare se va face în cataloagele şi registrele matricole ale celor două clase în care elevul este înmatriculat. Avizul va fi dat de consiliul profesoral dacă are avizul psihologului şcolar, avizul medicului şcolar, avizul profesorului pentru învăţământ primar şi al dirigintelui, avizul a cel puţin 50% dintre profesorii clasei, punctajul obţinut la testul transdisciplinar de cel puţin 80% din punctajul total al testului.

Metodologia precizează că respingerea cererii de înscriere în programul de promovare a doi ani de studii într-un an şcolar nu poate fi contestată. În cazul în care psihologul şcolar şi medicul şcolar se pronunţă cu ‘respins’, se poate cere o altă opinie de la un specialist agreat de către unitatea de învăţământ sau inspectoratul şcolar. Dacă a doua opinie coincide cu prima, dosarul este respins.

Evaluarea curentă se va desfăşura pe parcursul anului şcolar la minim 75% din totalul cumulat al disciplinelor celor două clase, dar nu la mai puţin de 50% din totalul disciplinelor clasei curente şi la mai puţin de 40% din orele anului şcolar pe care îl va parcurge prin programul de promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar. Nota minimă de promovare la fiecare probă de evaluare va fi 7, iar media minimă de promovare a anului şcolar pentru care s-a aplicat metodologia de 8. AGERPRES