Senatul Universităţii din Bucureşti a aprobat miercuri metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017, pentru studii universitare de licenţă, printre noutăţi numărându-se şi posibilitatea dezvoltării unor platforme online pentru înscriere.

Pentru a simplifica procesul, facultăţile vor putea dezvolta platforme online pentru înscriere, potrivit metodologiilor proprii. În aceste situaţii, se vor solicita datele de identificare personale, conform cărţii de identitate/ paşaportului. Mai mult, înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură„, a informat Universitatea Bucureşti, printr-un comunicat de presă.

O altă noutate vizează scutirea de la taxa de înscriere la concursul de admitere. Astfel, vor fi scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, în cadrul Universităţii din Bucureşti, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dar şi copiii personalului didactic în activitate şi cel pensionat, precum şi copiii personalului încadrat în cadrul instituţiei.

Nici la admiterea din acest an candidaţii nu vor mai depune copii legalizate ale diplomelor şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere, a informat universitatea.

Structura examenului de admitere, pe facultăţi, precum şi calendarul admiterii la studii de licenţă vor fi aprobate la mijlocul lunii martie, precizează sursa citată.

Potrivit metodologiei aprobate miercuri, la concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Admiterea este deschisă şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe facultăţi sau domenii din cadrul Universităţii din Bucureşti sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la un singur program de studii, pe locuri finanţate de la buget. În situaţia în care un candidat a fost declarat admis concomitent la cel mult două universităţi, facultăţi sau specializări, indiferent de ciclul de studii, acesta va trebui să opteze pentru aceea la care doreşte să fie admis pe locuri finanţate de la buget.

Pentru acei candidaţi care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016 – 2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din Bucureşti se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România pentru preluarea datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat de către aceşti candidaţi. AGERPRES