actored_bannere.jpgÎn cadrul proiectului ActorED s-a realizat un studiu de impact privind calitatea formării profesionale a cadrelor didactice, prin aplicarea unui chestionar ce a urmărit să culeagă informaţii despre organizarea şi desfăşurarea programului de formare, despre rezultatele obţinute, impactul estimat şi eventualele dificultăţi întâmpinate în procesul de formare, la care au participat 1000 de cadre didactice din județele Brăila și Prahova, câte 200 din fiecare serie de formare desfășurate în proiect.

Impactul așteptat al programelor de formare se referă, în cazul profesorilor, la producerea unei schimbări la nivelul concepției și practicii didactice, generând un salt în calitatea prestației actorilor din educație și, implicit, o schimbare atitudinală la nivelul elevilor.

Este cunoscut faptul că profesia de cadru didactic în contextul social-economic de astăzi este o adevărată provocare pentru cei ce vor să o urmeze. Schimbările impuse de o societate globalizată, dinamică, multiculturală și pluralistă transformă profesorul într-un factor activ al procesului didactic, practic un actor al schimbării. Solicitările de tip nou la care trebuie să facă față profesorii de azi, impun o reașezare a competențelor specifice profesiei, dar și dobândirea unor competențe noi, actuale, astfel încât să fie sigurat un proces educațional la standarde de calitate.

Plecând de la această realitate, impactul așteptat al programelor de formare oferite prin proiect este schimbarea în ceea ce priveşte abordarea conceptuală şi atitudinală a predării-învăţării-evaluării şcolare, mai concret schimbarea concepţiei şi practicilor profesorilor privind managementul clasei de elevi şi curriculum centrat pe competenţe.

La întrebarea „Cum apreciați programele de formare, în general?” un procent de peste 50% dintre respondenții chestionarului au apreciat programul de formare ca fiind bun şi foarte bun. Procentele obţinute ne indică o creștere a calității instrucţiei. Elaborarea şi dezvoltarea programului de formare, în spiritul modelului metodologic propus, a generat un impact educaţional profesional superior efectelor practicilor curente. Rezultatele de mai sus confirmă faptul că activităţile de formare, autoeducaţia, instrucţia trebuie neaparat să fie cuprinse în programul naţional de educaţie a adulţilor.

La întrebarea „În ce măsură credeți că veți putea valorifica la clasă experiența acumulată prin aceste cursuri?” 80% din cadrele didactice chestionate consideră că vor valorifica în mare măsură şi în foarte mare măsură informaţiile şi competenţele dobândite prin programul de formare, ceea ce indică faptul că profesorii formaţi doresc să valorifice cele învăţate în activitatea lor instructiv-educativă cu elevii, consideraţi principalii beneficiari şi cei care orientează alegerile personale în aria formării, cu alte cuvinte, un criteriu în aprecierea achiziţiilor în planul profesional sau al dezvoltării personale.

Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2013.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați www.actored.ro.

actor_ed.jpeg