În luna mai a acestui an, a fost realizat primul studiu despre opinia şi
cerinţele angajatorilor privind utilitatea şi nivelul cunoştinţelor
teoretice şi practice din domeniul matematicii studiate în cadrul
învăţământului superior tehnic. Cercetarea a pornit din necesitatea unei mai
bune corelări a nevoilor şi cerinţelor existente pe piaţa muncii cu modul de
pregătire teoretic şi aplicativ oferit la nivelul învăţământului universitar
tehnic, în special în domeniul matematicii.

Ancheta pentru evidenţierea cerinţelor angajatorilor din mediul economic
reprezintă o etapă în „Identificarea unor oportunităţi pe piaţa muncii
care necesită aplicaţii matematice”
, din cadrul proiectului POSDRU –
Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul
utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru
disciplinele matematice
.

Finanţat din Fondul Social European, acest proiect se derulează pe o
perioadă de 36 de luni – contribuind în mod direct la realizarea
obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a
Resurselor Umane – POS DRU – şi se înscrie în domeniul major de intervenţie
1.2. „Calitate în învăţământul superior”. Partenerii Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului angrenaţi în acest proiect sunt: The
Red Point, Agenţia OSC, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti,
Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Cele 8 universităţi partenere în cadrul proiectului au contactat 55
de companii din domeniul public şi privat pentru completarea unui număr
relevant de chestionare de investigare a aspectelor urmărite. Domeniile în
care activează companiile chestionate sunt: electronic şi IT (30%), economic
(24%), mecanic (20%) şi construcţii (15%), cercetare şi educaţie (9%).

Una dintre primele concluzii ale studiului vizează nivelul de
satisfacţie al angajatorilor faţă de pregătirea absolvenţilor de învăţământ
superior
: 67% se declară mulţumiţi în mare măsură şi 7% în foarte mică
măsură, valorizând cu precădere atât „pregătirea generală teoretică de
specialitate”, „gândirea logică matematică”, cât şi „cunoaşterea limbilor
străine” şi „deschiderea către receptivitate la nou şi disponibilitatea de a
învăţa”.

În ceea ce priveşte domeniile matematice considerate a fi
necesare desfăşurării activităţii specifice din cadrul companiilor
respondente, secţiunile „Statistică şi probabilităţi”, „Optimizări şi
grafuri”, „Algebră” şi „Geometrie” au înregistrat scoruri semnificative.
Opinii contradictorii chiar în interiorul aceluiaşi domeniu matematic s-au
înregistrat în următoarele cazuri: „Matematici speciale” (24% din
respondenţi consideră că reprezintă un domeniu util în mare măsură, iar 24%
au o opinie contrară), „Geometrie” (23% – în foarte mare măsură, iar 22% –
deloc), „Algebră” (33% – în mare măsură, iar 27% în mică măsură sau 18% –
deloc), „Analiza matematică” (24% – în mare măsură, iar 25% – deloc utilă).

Programele specializate pentru rezolvarea unor probleme
practice
, de tipul Mathematica, Maple, Matlab, nu sunt utilizate deloc
în firmele care au răspuns la chestionar. Au fost indicate însă alte
programe specializate folosite (ANSYS, ASIS, CISCO, ERP, EST, ETERA etc.).

Referitor la stagiile de pregătire din domeniul matematicii
la care au participat angajaţi din companii în ultimii 3 ani, doar 9% dintre
acestea au declarat că au trimis absolvenţi de învăţământ superior angajaţi
să se specializeze, stagiile vizând preponderent Însuşire/perfecţionare
cunoştinţe de lucru cu noile echipamente sau tehnologii, aplicaţii practice
sau aplicaţii pe calculator.

Cu privire la necesitatea studierii unor capitole de matematică
în cadrul programelor de master desfăşurate în prezent
, cei chestionaţi
consideră util în proporţii aproximativ egale ca studenţii să studieze la
master matematică (35%), să nu studieze (36%), în timp ce 29% nu au nicio
opinie în acest sens. Respondenţii şi-au exprimat acordul în proporţie de
66% (53% din domeniul privat şi 13% din domeniul public) să colaboreze cu
matematicienii în vederea identificării capitolelor utile din matematică
pentru studiul masteranzilor
.

Cât despre învăţământul universitar tehnic pe piaţa muncii din
perspectiva următorilor 5 ani
, opiniile celor chestionaţi reafirmă rolul
în creştere al învăţământului tehnic ca urmare a cererilor de pe piaţa
muncii.

Prin aceste analize se urmăreşte îndeplinirea unui obiectiv specific
important al proiectului, şi anume, utilizarea noilor cunoştinţe şi
competenţe dobândite în proiect în domeniul aplicaţiilor matematice pe piaţa
muncii, ceea ce justifică interesul sporit acordat opiniilor angajatorilor
în acest sens.