Începând cu data de 1 noiembrie 2010, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin implementează, în calitate de solicitant, proiectul „A doua şansă, o nouă şansă!”, având drept parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Fundaţia RUHAMA şi Asociaţia NEVO PARUDIMOS.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani, cu un buget de 20.920.302 lei şi are drept scop prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii de către elevii aflaţi în situaţii de risc, din unităţile de învăţământ ale celor două judeţe partenere (Caraş-Severin şi Bihor).

Obiectivul general al proiectului:

• Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a resurselor umane printr-o abordare de tip « pe tot parcursul vieţii » în contextul dezvoltării durabile a societăţii bazată pe cunoaştere
Obiective specifice:

• Crearea unui cadru funcţional, de natură să asigure creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a resursei umane

• Dezvoltarea politicilor educaționale incluzive care să favorizeze accesul grupurilor vulnerabile la educație, atât la nivel județean (strategia de dezvoltare a celor două județe), cât și la nivel local (strategiile de dezvoltare locală a comunităților din cele două județe partenere)

• Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii/reducerea riscului de abandon școlar pentru cel puțin 2500 de elevi din unităţile de învăţământ ale celor două județe partenere, identificați a fi aflați în situaţii de risc, prin programe de tipul școala de după școală, grădiniţa estivală, consiliere și orientare

• Reintegrarea in educație a 500 de persoane din cele două județe partenere, care au părăsit timpuriu/abandonat școala


Rezultate anticipate:

1. Reintegrarea in educaţie a cel puţin 500 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala, care vor fi cuprinşi in programele de tipul a doua şansă.

2. Reducerea riscului de abandon şcolar pentru un număr de cel puţin 2500 de elevi prin programe de tipul şcoala de după şcoală, grădiniţa estivală, consiliere şi orientare.

3. Reducerea riscului de neînscriere in clasa întâi la timp si creşterea interesului pentru şcoala pentru un număr de cel puţin 600 de copii care vor fi cuprinşi in 20 de grădiniţe estivale organizate anual (60 de grădiniţe în total).

4. Formarea a cel puţin 200 de cadre didactice in vederea derulării programului de tip “A DOUA ŞANSA”, inclusiv în munca cu adulţii.

5. Consilierea a cel puţin 2000 de părinţi in vederea creşterii interesului acestora pentru educaţia propriilor copii şi implicare in viaţa şcolii.

6. Cel puţin 150 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale vor fi informaţi in legătură cu sistemul de învăţământ.

7. Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor celor două judeţe partenere în legătură cu importanţa educaţiei în dezvoltarea durabilă a societăţii.

8. Asigurarea funcţionarii a 30 de Grupuri Locale de Sprijin active şi funcţionale care nu sunt altceva decât parteneriate între şcoli şi autorităţi locale, organizaţii nonguvernamentale, instituţii deconcentrate, agenţi economici, menite pe de o parte sa crească accesul absolvenţilor pe piaţa muncii, iar pe de altă parte să răspundă cât mai bine nevoilor educaţionale diverse ale elevilor.

9. Asigurarea funcţionării unor centre de resurse judeţene pentru programele de tipul şcoală de după şcoală, grădiniţă estivală şi A doua şansă, care să pună la dispoziţia beneficiarilor (cadre didactice, părinţi şi elevi) materiale informaţionale şi nu numai, pentru o cât mai bună desfăşurare a acestor programe.

10. Asigurarea funcţionării în fiecare judeţ a unui Centru de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi.

11. Adaptarea la nevoile comunităţii a componentei educaţionale din cadrul strategiilor de dezvoltare locala a cel puţin 30 de localităţi.

12. Formarea şi certificarea unui număr de minim 28 lucrători sociali (14/regiune).

13. Asigurarea funcţionării a cel puţin 30 de Grupuri de iniţiativă locale în comunităţile unde se desfăşoară proiectul.

14. Acordarea unui număr de 600 de burse sociale (200/an) pentru preşcolarii care vor începe şcoala care provin din familii cu probleme înainte de începerea şcolii pe timp de o lună.

15. Acordarea unui număr de 1000 de premii în cadrul concursurilor interregionale.

16. Editarea a cel puţin două auxiliare didactice specifice dezvoltării de competenţe.

17. Organizarea a câte 7 campanii de informare anuale timp de doi ani în legătură cu programele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu programele din cadrul proiectului (Euro200, Înscrierea la şcoală/grădiniţă, Locuri speciale pentru rromi, Burse sociale, Rechizite, A doua şansă, Grădiniţa estivală), cel puţin 8000 de oameni vor fi informaţi.

18. Cel puţin 1600 de copii implicaţi în programele şcoală după şcoală.

19. Cel puţin 1000 de părinţi implicaţi în programele de Şcoala Părinţilor.

20. Cel puţin 1000 de copii beneficiari de intervenţii inovative ale Centrelor de Consiliere şi Sprijin Copii şi părinţi pentru reducerea abandonului.

21. Cel puţin 1600 de copii vor fi cuprinşi în programul Şcoală după şcoală organizat timp de doi ani.