nedeff valentin.jpgDeclară Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în interviul acordat publicaţiei lunare EduManager.ro.

Valentin Nedeff prezintă cele mai importante proiecte în care este implicată universitatea băcăuană, eforturile făcute de întreg personalul didactic pentru creşterea valorii procesului educaţional şi măsurile puse în aplicare pentru atragerea de noi studenţi.

– Cum poate fi caracterizat anul 2010 din punctul de vedere al activităţii Universităţii şi care sunt aşteptările dumneavoastră pentru 2011?

– Pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UVAB) anul 2010 a fost un an cu o activitate intensă, continuând aceleași direcții de dezvoltare stabilite în Carta Universității, în Planul Strategic pentru perioada 2008-2012 și în Planul Operațional pe anul 2010. Din punct de vedere al ofertei educaționale, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este integrată în reţeaua universităţilor de stat din România, participând la asigurarea continuităţii şi dezvoltării învăţământului superior românesc.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UVAB) este organizată şi funcţionează prin respectarea Constituţiei României, a Declaraţiei Drepturilor Omului, în conformitate cu The Magna Charta of Europeans Universities. (Bologna, 1998) şi cu documentele Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din ţările europene, desfăşurată la Berlin la data de 19 septembrie 2003.

Misiunea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este definită prin participarea la crearea şi promovarea valorilor ştiinţei şi tehnologiei şi prin promovarea cercetării ştiinţifice, la integrarea acestora în circuitul regional, naţional şi internaţional. În particular, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi propune să contribuie la dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică a zonei centrale a Moldovei, prin pregătirea de cadre de specialitate cu studii superioare şi prin realizarea unui transfer optim a valorilor ştiinţifice şi tehnologice.

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi îndeplineşte misiunea prin:

– formarea de specialişti cu studii superioare pentru învăţământ, cercetare şi activităţi de producţie;

– educaţia permanentă a absolvenţilor în scopul perfecţionării continue;

– integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională şi aderarea permanentă la valorile ştiinţifice şi tehnologice naţionale şi internaţionale;

– crearea şi dezvoltarea de colective puternice de cercetare ştiinţifică şi tehnologică.

A fost certificată în Sistemul de Management al Calităţii pentru învăţământ universitar de licenţă, master şi doctorat, pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, consultanţă şi asistenţă tehnică în anul 2007 și recertificată în anii 2008, 2009, 2010. Din luna decembrie 2010 este certificată în Sistemul Integrat de Management, respectiv: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008 şi SA 8000.

Având în vedere caracterul regional al UVAB, pentru anul 2011 ne propunem:

– să putem identifica noua misiune a universității, prin evaluarea externă a celor mai bune programe universitare de studii de licență, master și doctorat;

– elaborarea unei noi Carte a Universității și a întregului pachet de regulamente pentru aplicarea Legii nr. 1/2011 (Legea Educației Naționale);

– realizarea unui consorțiu universitar pentru zona centrală a Moldovei, consorțiu care să coopereze cu toți factorii de răspundere din această zonă (personalități politice, administrative, economice, culturale, științifice, reprezentanți ai patronatelor, absolvenți de marcă etc.) pentru a stabili care sunt cerințele de resursă umană pe piața muncii din această zonă și care trebuie să fie profilul viitorului absolvent, ținând cont de aceste cerințe.

– Ce plan de măsuri aţi gândit pentru a limita efectele crizei economico-financiare asupra instituţiei pe care o conduceţi?

– Criza a avut urmări și asupra UVAB în special în asigurarea cantitativă și calitativă cu personal calificat pentru domeniile didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Trebuie deblocate posturile în orice domeniu, iar faptul că Universitatea se finanțează din venituri proprii, ar trebui să ne permită să aplicăm propria politică de personal.

La nivelul investițiilor, al modernizărilor, dotărilor și reparațiilor, nu am resimțit criza, Universitatea a reușit să-și îndeplinească cele propuse în strategia de dezvoltare.
Pentru viitor, Universitatea va continua politica de management pe bugete proprii pentru fiecare facultate și departament, astfel încât să poată fi stopate cheltuielile inutile și reduse pierderile. Se vor dezvolta cu precădere domeniile care aduc fonduri financiare, dar și recunoaștere științifică, astfel încât să putem armoniza cerințele de calitate cu necesarul de venituri.

– Cum vă propuneţi să păstraţi cifrele de şcolarizare la nivelul înalt atins în anii precedenţi?

– Prin creșterea continuă a condițiilor pe care le oferim studenților, prin lărgirea ofertei educaționale pentru un interval de vârstă cât mai mare, prin oferta de cursuri de conversie. Dar avem de modificat mentalitățile învechite în care profesorul era în centrul procesului de învățământ și în plan principal era activitatea didactică a acestuia în două direcții: învățământul se va centra pe student, iar cercetarea științifică se va concentra pe cercetător sau grup de cercetători.

Din punct de vedere al condițiilor pentru desfășurarea activităților didactice, de cercetare și sociale pentru cadre didactice și studenți, acestea au crescut și cantitativ și calitativ prin investițiile noi, modernizările și reparațiile capitale realizate în ultima perioadă, respectiv:

– spații utile didactice și de cercetare au ajuns la cca. 25.000 mp;

– laboratoare noi dotate pentru activități didactice și de cercetare;

– spații moderne de cazare pentru 1.000 studenți;

– bibliotecă informatizată cu 250.000 de volume, cu 500 locuri cu acces direct la raf și cu acces on-line la baze internaționale de date;

– cantină cu patru săli de mese în care sunt 400 de locuri pentru studenți și cadre didactice;

– editură și atelier de multiplicare proprii UVAB.

– Ştim că acordaţi o atenţie deosebită activităţii de cercetare. Consideraţi acest aspect important pentru evoluţia Universităţii în anii următori?

– Am amintit puțin despre criză, dar oricine din domeniul universitar vă poate confirma că cea mai mare influență negativă a avuto criza asupra cercetării științifice. În anul 2010 au fost realizate cele mai mari reduceri ale bugetului cercetării, iar în anul 2011 se încearcă, la nivel de MECTS, o creștere cu 40% a bugetului cercetării. Fondurile sunt total nesatisfăcătoare pentru revigorarea cercetării. Nu trebuie să accentuez eu care este rolul cercetării științifice universitare în dezvoltarea oricărei națiuni. Senatul Universității a căutat menținerea tuturor colaborărilor internaționale și naționale, menținerea parteneriatelor în derulare și semnarea de parteneriate noi. Ne-am propus ca ponderea veniturilor din cercetare să depășească 15% din total venituri (la ora actuală este de 10,55%).

Situaţia parteneriatelor încheiate de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău cu instituţii din străinătate, corespunzătoare anului 2010, este îmbucurătoare, respectiv:

– avem 85 contracte de parteneriat pe programul LLP Erasmus cu 73 de instituții din 21 de țări, la care primim 183.000 Euro și la care UVAB alocă 10.000 Euro;

– cooperarea în cadrul francofoniei (AUF): proiecte de cooperare științifică, burse de doctorat în cotutelă, conferințe internaționale organizate cu UVAB, burse doctorale și postdoctorale îndrumate la UVAB;

– proiecte de cercetare și dezvoltare cu parteneri europeni și din afara spațiului european (Life+, Tempus, Kaleco, Rurener, POSCCE, POSDRU etc.).

Dar activitatea de cercetare nu este reprezentată doar de contractele de cercetare, ci și de articolele publicate în reviste de prestigiu, indexate in baze internaționale de date, de cărțile editate, de manifestările științifice organizate, de manifestările științifice la care participăm, de invenții etc. În anul 2010 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a situat pe locul 19 (din 49 de universități de stat) din punct de al coeficienților de calitate verificați de CNCSIS și aprobaţi pentru finanțarea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

– La ce noutăţi să ne aşteptăm în 2011 în privinţa programelor de studii de licenţă sau masterat? Vor apărea programe noi, vor fi desfiinţate din cele vechi?

– În prezent UVAB este acreditată la nivel național de ARACIS și CNATDCU pentru:

– Studii universitare de licenţă – 3/4 ani (180/240 credite) în 40 de programe de studiu;

– Studii universitare de masterat – 2/1,5 ani (120/90 credite), în 30 de programe de studiu;

– Studii universitare de doctorat – 3 ani, în trei programe de studiu;

– Studii postuniversitare de conversie sau specializare 1,5 ani (90 credite), în trei programe;

– Alte cursuri de formare la nivel universitar și postuniversitar.

Numărul studenților echivalenți la UVAB se apropie de 8.500, iar pentru viitor avem capacitate de școlarizare a cca. 12.000 studenți echivalenți.

La nivelul actual Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este reacreditată prin:

– H.G. nr. 749/2009 privind învăţământul universitar de licenţă, reactualizată prin H.G. nr. 631/2010;

– O.M. 4630/2010 privind învăţământul universitar de master;

– O.M. 667/2007, O.M. 1436/2007 şi O.M. 3675/2009 privind învăţământul universitar de doctorat.

– Cum comentaţi apariţia noii Legi a Educaţiei Naţionale, prin prisma modificărilor pe care le aduce activităţii în institutele de învăţământ superior?

– Trebuia de mult o lege pentru modernizarea învățământului românesc. Este nevoie acum de o legislație secundară, care să facă posibilă funcționarea acestei legi, respectiv HG-uri și OM-uri. După aceasta, urmează elaborarea regulamentelor și codurilor interne pentru fiecare instituție de învățământ pentru a putea aplica legea. Legea va suferi modificări, pentru că nu poate fi perfectă și mai trebuie acomodată condițiilor sistemului românesc, dar acest lucru este firesc. Va trebui să facem multe schimbări, în principal de mentalitate, pentru a ne alinia cu țările la care învățământul este de calitate. Aceste schimbări trebuie bine gândite pentru a nu crea disfuncționalități în sistem. Nu ne putem permite, din punct de vedere al resurselor umane și financiare, încercări nereușite.