La Albac, în judeţul Alba, s-a desfăşurat Seminarul corespunzător activităţii „2.5. Dezvoltarea şi armonizarea de curriculum la nivel de experţi”, din cadrul proiectului „Formarea cadrelor didactice universitare si a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învătare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”. Evenimentul face parte dintr-o serie de seminarii organizate cu scopul „realizării de activităţi de armonizare de curricule la nivelul universităţilor partenere”.

Proiectul „Formarea cadrelor didactice universitare si a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învătare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii” este finanţat din Fondul Social European şi se derulează pe o perioadă de 36 de luni – contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU. Acest proiect se înscrie de altfel în domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”.

albac_seminar1.jpg

Partenerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului angrenaţi în acest proiect sunt: The Red Point, Agenţia OSC, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Seminarul de la Albac a reunit aproximativ 60 de persoane, dintre care: reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentanţi ai tuturor universităţilor partenere şi ai partenerilor privaţi, reprezentanţi ARACIS şi reprezentanţi ai Institutului de Matematică al Academiei Române.

Seminarul a fost deschis de către Sorin Gabriel Popescu, director general al Direcţiei de Învăţământ Superior, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de către Corneliu Munteanu, managerul proiectului şi Antonela Toma, asistent manager de proiect.

Gabriel Adumitroaei, reprezentant The Red Point, a realizat o simulare a celor 2 portal-uri de matematică care vor fi finalizate, potrivit calendarului de activităţi al proiectului, în luna august a anului viitor.

Victor Ţigoiu, conferenţiar dr. şi decan al Facultăţii de Matematică, Universitatea din Bucureşti, a prezentat curricula finală din domeniul de licenţă „informatică”. Problemele principale constatate în ceea ce priveşte curricula actuală în acest domeniu de studiu fac referire la cursurile opţionale şi la cele de bază, la reminiscenţele învăţământului pre-Bologna care nu se încadrează în noul plan, la inadvertenţa denumirii anumitor cursuri. Au fost propuse ca soluţii la aceste probleme o mai bună concentrare a cursurilor suport pe nevoile cursurilor de informatică din plan, asigurarea unei flexibilităţi mai mari a programei de lucru, înlocuirea cursurilor opţionale cu cele obligatorii, împărţirea cursurilor în cursuri suport, cursuri generale şi cursuri specializate.

albac_seminar2.jpg

Au fost prezentate apoi concluziile seminarului de la Galaţi şi cele ale seminarului de la Cluj-Napoca, care au avut loc în perioada 7-9 octombrie. Prof. Dr. Octavian Stănăşilă, de la Universitatea „Politehnica” Bucureşti, a sintetizat concluziile seminarului de la Galaţi, punând accent pe creşterea numărului de examene orale, introducerea unui curs de pregătire în primul an pentru studenţii care nu au absolvit un liceu de tip M1, mărirea numărului de ore de seminar, introducerea la masterat a unor cursuri de matematică predate de doctori în matematică.

Cele mai importante propuneri ale seminarului de la Cluj-Napoca au fost aduse în atenţia participanţilor de către prof. dr. Gheorghe Barbu, rectorul Universităţii din Piteşti. Acestea au fost introducerea examenului de Bacalaureat pe trei niveluri, predarea matematicii în învăţământul superior de tip tehnic şi al ştiinţelor exacte în toate cele trei cicluri: licenţial, masteral şi doctoral – în cursuri compacte în programele de licenţă şi modular în programele de masterat şi doctorat.

Tot în prima zi a seminarului au fost stabilite două grupe de lucru pe două ramuri de specializare: grupul matematică-informatică-automatică şi calculatoare, coordonator prof. univ. dr. Octavian Stănăşilă şi grupul inginerie-mecanică-construcţii, coordonator prof.univ.dr. Constantin Udrişte. Cele două grupe au stabilit în cadrul unui workshop curricule de bază armonizate şi comune în proporţie de 70-75% în ceea ce priveşte programa cursurilor de matematică din toate universităţile partenere.

În ultima zi, Nicoleta Liţoiu, Director al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, a realizat o prezentare a cadrului general şi specific al programului de formare a cadrelor didactice şi a studenţilor pe baza curriculei revizuite în concordanţă cu cerinţele performante ale competiţiilor internaţionale şi cu competenţele solicitate pe piaţa muncii. S-a propus un număr de module, teme, discipline care trebuie incluse în programul de formare. Propunerile au vizat acordarea unei ponderi mai mari grupului cadrelor didactice tinere şi a unei ponderi mai mici membrilor consiliilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate şi celor din structurile de conducere din universităţi, introducerea unor seminarii metodice la catedre, crearea unui program de reuniuni pentru profesorii de matematică la nivelul ţării.

Toate soluţiile şi propunerile identificate în cadrul Seminarului de la Albac vor fi înaintate către ARACIS, pentru ca ulterior modificările solicitate să poată fi acceptate la nivelul universităţilor.

albac_seminar3.jpg

sigle_investeste.jpg