Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu lansează proiectul „Stagiile de pregătire practică a
studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă”, proiect implementat în
perioada 01.10.2010-31.03.2012 în parteneriat cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Casa
Corpului Didactic Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi S.C.
COMPA S.A.

Evenimentul se va desfăşura în data de 15.12.2010, începând cu ora 10
00
, la Centrul de
Reuniune Academică din strada Banatului.
Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
doreşte să crească adaptabilitatea pe piaţa forţei de muncă a tinerilor studenţi şi creşterea inserţiei
profesionale a acestora.


Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale ale
studenţilor, formarea competenţelor specifice ale tutorilor de practică; dezvoltarea unui plan de
carieră pentru studenţi prin activităţi de consiliere şi orientare profesională.
Grupul ţintă al proiectului este constituit din 150 de studenţi de la Facultatea de Litere şi Arte,
specializările Litere, Limbi Moderne Aplicate, Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării şi din 11 tutori de
practică din partea partenerilor incluşi în proiect.


Pe parcursul celor 18 luni de proiect se vor derula activităţi formative, stagii de practică ale
studenţilor la parteneri, activităţi de consiliere profesională pentru studenţi, campanie de informare
pentru studenţi în legătură cu stagiile de practică profesională, activităţi de promovare a proiectului,
organizarea unei sesiuni de comunicări.


Proiectul are o structură unitară şi vizează intersectarea activităţilor de consiliere şi orientare
profesională cu cele de organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de practică
ale studenţilor. Aceştia vor învăţa rigorile muncii şi cum să se adapteze condiţiilor specifice, vor
dezvolta relaţii sociale şi vor învăţa să comunice în activitatea profesională.


Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor avea continuitate şi după încheierea perioadei
de implementare a proiectului, Universitatea continuând să propună servicii de traducere şi
interpretariat precum şi servicii de monitorizare a stagiilor de practică, grupul urmând să fie lărgit
prin înfiinţarea Laboratorului de Inginerie Lingvistică, ce va deveni o bază de formare şi pregătire
pentru studenţii facultăţii.


Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la managerul de proiect, lector univ.
dr. Dumitra Baron, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, telefon:
0727076585, email: dumitra.baron@ulbsibiu.ro.