Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în partenariat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Casa Corpului Didadctic Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Braşov şi Asociaţia Shotron organizează în data de 2 noiembrie 2010, ora 10.00, la Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Conferinţa de lansare a proiectului cu titlul „Optim E-Manager!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

La acest eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, directori, directori adjuncţi însoţiţi de un reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din toate unităţile şcolare din judeţul Dâmboviţa, reprezentanţi ai ONG-urilor şi massmedia.


Proiectul “Optim E-Manager” este relevant faţă de politicile şi strategiile europene privind creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională, promovarea adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii şi creşterea participării la viaţa socială.


Proiectul se adresează directorilor şi directorilor adjuncţi, inspectorilor şcolari, membrilor consiliului de administraţie, cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale, din unităţi şcolare ale judeţelor Dâmboviţa şi Braşov, şi propune activităţi prin care se urmăreşte creşterea calităţii sistemului de management în contextul descentralizării, prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative, unitare şi coerente.„Optim E-Manager” oferă un program de formare continuă care să combine teoria şi practica managerială, concomitent cu abilitarea în vederea utilizarii unui sistem informatic suport cu instrumente manageriale digitale menite să permită economia de timp şi resurse materiale, precum şi creşterea calităţii proceselor managementului şcolar. Membrii consiliilor de administraţie, în special reprezentanţii autorităţii locale, părinţilor, elevilor, beneficiază de formare specifică, în scopul implicării acestora în exercitarea de atribuţii manageriale.Dezvoltarea şi pilotarea unor ghiduri manageriale şi instrumente software vor conduce la eficientizarea şi flexibilizarea managementul educaţional, la dezvoltarea de competenţe de organizare, îndrumare şi control, funcţionale, de evaluare, comunicare şi relaţionare, de optimizare a modalităţilor de utilizare TIC, de self- management, la asigurarea managementul financiar al şcolii.Proiectul se bazează pe o abordare integrată şi oferă din această perspectivă o soluţie strategică, având ca element de valoare adaugată îmbunătăţirea pregătirii profesionale a membrilor grupului ţintă. Prin participarea la programul de formare continuă în sistem blended learning, prin implicarea reală a membrilor consiliilor de administraţie în gestiunea şi managementul şcolii şi prin activităţi inovatoare de tipul dezvoltării şi implementării unei aplicaţii informatice unitare suport, proiectul contribuie la formarea unor manageri mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a-şi asuma cu competenţă şi profesionalism responsabilitatea unei educaţii de calitate pentru generaţiile viitoare.Informaţii suplimentare pot fi luate de la inspector Cristina Groza, coordonator promovare si diseminare proiect, tel. 0728-92.99.69, 0722-30.56.71, adresă e-mail: groza_cristina@yahoo.com