Internaționalizarea reprezintă una dintre prioritățile Universității ”Danubius”, iar studenții internaționali sunt așteptați să studieze la această instituție de învățământ privat. Astfel, facultățile acestei Universități și-au concentrat resursele în vederea creării unor programe de studii cu predare în limba engleză care să facă posibil accesul absolvenților la piața internațională a muncii.

Administrarea afacerilor reprezintă un domeniu major care are nevoie de specialiști la nivel internațional, realitate ce a condus la înființarea unui program de masterat în cadrul Facultății de Științe Economice care să pregătească, timp de 2 ani, specialiști în acest domeniu. MANAGEMENTUL AFACERILOR IN COMERT SI TURISM CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZA este un program de masterat care își propune ca absolvenții să fie capabili să ofere soluții optime pe baza anlizei calitativ-cantitativă a fenomenelor economico-financiare care apar în domeniul afacerilor la nivel global.

Ce competențe dobândesc absolvenții acestui masterat?

– Realizarea prestatiilor în comert turism și servicii

– Realizarea corecta si în timp real a unei activitați specifice în cadrul unei organizații de comerț, turism sau servicii

– Comercializarea produselor / serviciilor

– Participarea oportuna si eficienta la realizarea unei faze din lanțul de activitai de comercializare, prestare de servicii

– Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii

– Elaborarea unei lucrari de fundamentare a acordarii de asistența unei firme din domeniul comerț, turism sau servicii

– Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare

– Elaborarea unui studiu de fundamentare a necesarului de resurse materiale sau financiare pentru un proiect specific domeniului comerț, turism, servicii

– Asigurarea calitații prestațiilor în comerț, turism și servicii

– Realizarea unui studiu aplicativ privind implementarea sistemelor de asigurare a calitații în cadrul unei organizații de comerț sau de turism sau de servicii

– Asistența în managementul resurselor umane

– Elaborarea unei analize cu privire la necesarul de resurse umane într-o organizație din domeniul administrarii afacerilor

Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program, exemplificăm:

– Management pentru afaceri în comerț și turism;

– Piețe internaționale;

– Afaceri și antreprenoriat în comerț și turism;

– Tranzacții comerciale și turistice;

– Modelarea matematică a managementului activitaților de comerț și turism.

Din 1300 Euro/an, masteranzii din statele UE, înscriși în primul an de studii beneficiază de 50% reducere, ceea ce înseamnă că, în cazul în care achită integral taxa de studii, valoarea acesteia va fi de 650 de Euro. Studenții absolvenți ai Universității ”Danubius” care se înscriu la studii de master și optează pentru plata taxei în 3 rate, beneficiază, la cerere, de următoarea promoție:

– Taxa de studii pentruprogramele de masterat este cuprinsă între 3.000 si 3.450 lei/ an, fiind posibile următoarele metode de plată:

1. Plata integrală la 1.10.2015 – 3.000 lei

2. Plata în 3 tranșe (60%, 20%, 20%) – 3.200 lei

3. Plata în 12 tranșe lunare – 3.450 lei

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Iată câteva dintre profesiile la care pot avea acces absolvenții acestui program de masterat:

– Şef de agenţie sau de oficiu turism;

– consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ,

– director de agenţie de turism;

– manager în activitatea de turism;

– conducător de întreprindere mică;

– patron în comerţ,servicii si turism;

– şef birou comerţ;

– analist în turism;

– agent de turism touroperator;

– agent de voiaj;

– economist; asistent de cercetare;

– cercetător economist;

– consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, servicii si turism.

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită AICI.