Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Cristian Adomnitei, a aprobat, prin ordin, criteriile generale de organizare si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, masterat si doctorat pentru anul universitar 2008-2009.
Potrivit unui comunicat de presa remis pe 1 martie, admiterea in invatamantul superior de stat si particular pentru fiecare ciclu de studii se organizeaza pe baza propriilor metodologii de admitere stabilite de fiecare universitate cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. Admiterea pentru toate formele de invatamant ale ciclului universitar de licenta se poate organiza prin concurs intr-una sau doua sesiuni, inainte de inceperea anului universitar. Perioadele celor doua sesiuni, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice cu cel putin 6 luni inainte de inceperea anului universitar, prin afisare la sediul institutiilor si prin publicare pe site-ul propriu.

In cazul in care admiterea la studii universitare de licenta se organizeaza prin examene la anumite discipline, acestea pot fi sustinute in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale in care acestea au fost studiate in liceu.

Pentru studiile universitare organizate intr-o limba de larga circulatie internationala, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica. „Pot candida la admiterea in ciclul de studii universitare de licenta, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta. In ciclul de studii universitare de masterat pot fi admisi absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene se pot prezenta la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare”, precizeaza ordinul.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singura data, pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare.

Totodata, candidatii care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune, premii speciale) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de MECT, beneficiaza de dreptul de a fi admisi si de a urma, pe locuri finantate de la buget, cursurile a doua specializari. In conformitate cu legislatia in vigoare, universitatile pot stipula in metodologiile proprii si alte conditii specifice pentru aceasta categorie de candidati.

Ordinul precizeaza ca elevii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie sau august-septembrie 2008 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2008, in locul diplomei, prezentand adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu.

In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia sa depuna pana la data stabilita prin metodologia de admitere, diploma de bacalaureat in original la secretariatul facultatii. Neprezentarea documentului in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia de admitere, atrage neinmatricularea in universitatea respectiva. Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si fara conditionarea achitarii unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut.

In schimb, universitatile pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare, insa pot decide si scutirea de plata sau reduceri. Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior, o singura data in cadrul unei institutii de invatamant superior.

Media minima de admitere la studii universitare de licenta trebuie sa fie minim cinci sau minim un numar de puncte echivalent cu aceasta nota. Mediile generale/punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia la care acestia au candidat, in conformitate cu procedurile proprii de admitere. Rezolvarea contestatiilor este de competenta institutiilor de invatamant superior si se desfasoara potrivit reglementarilor interne. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.