Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează, până pe 20 februarie, o consultare prin intermediul unui chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de plan-cadru pentru învăţământul liceal, potrivit unui comunicat al MEN.

„Procesul de consultare vizează obţinerea unui feedback relevant din partea cadrelor didactice, inspectorilor şcolari ş i a altor categorii de specialişti interesaţi. Pentru a colecta sugestiile, opiniile sau comentariile pe acest subiect este recomandată parcurgerea, în prealabil, a celor 3 propuneri de plan-cadru supuse dezbaterii, precum ş i a profilului de formare al absolventului de liceu. Suplimentar, pe lângă răspunsurile propriu-zise, pot fi făcute, dacă este cazul, observaţii ş i propuneri în spaţiile special dedicate”, relevă sursa citată.

MEN menţionează că scopul acestei consultări publice nu vizează strict alegerea uneia dintre cele trei variante propuse spre dezbatere, ci găsirea unei soluţii optime.

„Nu se solic ită date cu caracter personal, iar răspunsurile sunt confidenţia le şi vor fi utilizate doar în scopul consultării”, se mai arată în comunicat.

Chestionarul online solic ită respondentului să precizeze din ce categorie profes iona lă face parte, să menţioneze apartenenţa sa instituţională, judeţul, mediul de rezidenţă (rural/urban).

Respondenţii sunt întrebaţi care este opinia lor cu privire la oportunitatea modificării planurilor-cadru de liceu. Totodată, li se cere părerea pe tema raportului optim între trunchiul comun (obligatoriu) ş i disciplinele la decizia şcolii în planul cadru pentru liceu.

De asemenea, sunt întrebaţi care dintre aspectele – promovarea abordărilor multi ş i inter-disciplinare, printr-o apropiere mai puternică între discipline; clarificarea statutului d isciplinelor din curriculumul diferenţiat atât pentru c iclul inferior, cât şi pentru cel superior al liceului; promovarea unor noi disc ipline, a lături de cele tradiţiona le; eliminarea unor disc ipline; ajustarea numărului de ore (reducerea numărului de ore în cazul unor discipline şcolare/creşterea numărului de ore în cazul a ltor disc ipline şcolare); un ma i mare spaţiu de decizie a şcolii în plan curricular, prin creşterea ponderii CDS (curriculum la decizia şcolii)/CDL (curriculum în dezvoltare locală); evidenţierea şi promovarea mai bună a profilului absolventului de liceu prin intermediul planului cadru (contribuţia discipline lor din plan la dezvoltarea competenţelor cheie) – ar trebui îmbunătăţite cu prioritate în cazul planurilor-cadru de liceu actuale.

Respondenţii sunt rugaţi să răspundă cât de de important este ca planul-cadru să ofere autonomie şcolii în propunerea de discipline de specialitate adecvate profilului.

Ei trebuie să menţioneze ce consecinţe ar putea avea un trunchi comun redus, care permite autonomie şcolii în plan curricular, referitor la asigurarea egalităţii de şanse la educaţie pentru toţi elevii. Sunt întrebaţi şi care dintre cele trei variante de plan-cadru de învăţământ pentru liceu se potriveşte cel mai bine aşteptărilor acestora.

Respondenţii sunt rugaţi să indice în ce măsură propunerea de plan cadru pe care o preferă îndeplineşte anumite criterii menţionate în chestionar. Ei sunt întrebaţi în ce măsură varianta preferată poate fi implementată, având în vedere mai multe aspecte trecute în chestionar.

De asemenea, li se mai solicită să ofere câteva sugestii de îmbunătăţire şi privind e laborarea planurilor-cadru. AGERPRES