Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează, pe 12 august, un nou concurs pentru ocuparea a trei funcţii de inspector şcolar general în judeţele Caraş-Severin, Vrancea şi Tulcea.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, dosarele de înscriere pot fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare în cauză, începând de joi, 14 iulie, până pe 28 iulie, iar probele se vor desfăşura la sediul Ministerului Educaţiei.

Pentru ocuparea acestor funcţii poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin opt ani, dintre care cel puţin cinci în ultimii zece ani; a obţinut calificativul ‘foarte bine’ în ultimii cinci ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent.
Totodată, candidaţii trebuie să aibă recomandare/ caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; să nu fi făcut poliţie politică şi să nu fie lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, să fie apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale.

O altă condiţie pusă candidaţilor este să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului.

Examenul cuprinde trei probe: evaluarea Curriculumului Vitae, rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute, şi susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs. La prima probă sunt analizate şi evaluate rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale.

„În condiţiile în care, după finalizarea concursului, funcţiile de inspector şcolar general rămân în continuare vacante, acestea nu pot fi ocupate, prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea unui nou concurs, de persoane care până la organizarea concursului au mai deţinut funcţii de conducere în inspectoratele şcolare sau în casele corpului didactic, dar nu au participat la concurs, respectiv de persoane care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat”, precizează ministerul.
Metodologia de concurs, bibliografia, modelul de CV Europass, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul MENCŞ, cât şi la sediul fiecărui inspectorat şcolar judeţean. AGERPRES