campeanu_sorin1.jpgMinistrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Mihai Câmpeanu, a aprobat, prin ordin, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior (licenţă/ diplomă şi disertaţie) aferente promoţiei anului universitar în curs, care prevede că acestea se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de senatele instituţiilor organizatoare.

Potrivit unui comunicat de presă al MECŞ remis vineri, două din cele trei sesiuni vor fi organizate în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

„Pot susţine examen de licenţă/ diplomă absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/ specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare, dar şi absolvenţii care au promovat examenul de selecţie în condiţiile Legii nr. 60/ 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate”, prevede metodologia.

Examenul de licenţă/ diplomă constă din două probe: o probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (care poate fi scrisă, orală sau probă practică, la alegerea fiecărei universităţi acreditate), respectiv prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă. Probele se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/ comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă sunt publice.

Tematica şi bibliografia vor fi publicate pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.
„În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică sub forma unei lucrări scrise din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare (formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate)”, prevede actul.

Totodată, media de promovare a examenului de licenţă/ diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00, iar nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare dintre cele două probe. Media fiecărei probe, calculată că medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă/ diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/ diplomă nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

„Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie. Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului”, precizează aceeaşi metodologie.

Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00 şi se va calcula cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică, iar luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu. „Modalitatea de desemnare şi componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/ diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin regulamentul propriu. Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/ diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al instituţiei. Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor”, precizează MECŞ.

Contestaţiile se depun şi se rezolvă conform regulamentului propriu, exclusiv la nivelul instituţiei de învăţământ superior care a organizat examene de licenţă/ diplomă şi disertaţie. Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive, iar rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

Acelaşi act mai prevede că regulamentul propriu trebuie să cuprindă şi prevederi exprese privind măsurile luate de instituţiile organizatoare pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie. „Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către instituţia organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor. O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în metodologie.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate aflate în perioada de monitorizare specială au dreptul să organizeze şi să desfăşoare examene de licenţă/ diplomă şi examene de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examen de licenţă/ diplomă numai în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate care au programe de studii similare acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. „În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/ 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/ diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie. Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă”, subliniază MECŞ.

Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/ diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat. Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examen de selecţie prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. AGERPRES