ministerul educatiei.jpgMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a finalizat Metodologia pentru şcolarizarea românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, în anul şcolar 2015-2016, metodologie care este publicată pe site-ul instituţiei.

Potrivit metodologiei, românii de pretutindeni pot studia în unităţi de învăţământ preuniversitar în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, precum şi în instituţii de învăţământ superior de stat şi particular acreditate din România cu taxa în lei, în conformitate cu prevederile legale.

Ministerul precizează că din categoria românilor de pretutindeni fac parte: persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română – persoanele de origine română, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni.

Din această categorie mai fac parte românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, dar şi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
Potrivit documentului, candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, prin care îşi asumă identitatea culturală română, declaraţie care se completează la sediul misiunii diplomatice sau la sediul oficiului consular al României din statele de reşedinţă ale candidaţilor, cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

Pentru românii de pretutindeni, absolvenţi ai clasei a VIII-a din România, admiterea se realizează fără examen, prin concurs de dosare, respectiv prin repartizare computerizată, astfel: media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Totodată, pentru clasa a IX-a, media de admitere a candidaţilor trebuie să fie cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea pentru care se solicită înscrierea. „Românii de pretutindeni pot studia şi pe locuri cu taxa în lei în cuantum egal cu cel pentru cetăţenii români, cu acordul unităţii de învăţământ particular acreditată/postliceal. Admiterea la studii universitare de licenţă, pe domenii fundamentale/domenii de licenţă, ca bursieri ai statului român, se efectuează de MECS, prin repartizare computerizată, pe bază de dosar, după următoarele criterii: performanţele şcolare deosebite: distincţii (premiul I, II, III şi/sau menţiune) la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale; media de admitere; numărul locurilor repartizate de MECS pe universităţi/domenii de licenţă”, prevede metodologia.

În cazul unor medii de admitere egale, departajarea se face în baza mediei anilor de studii.
Aceeaşi metodologie prevede că românii de pretutindeni, absolvenţi cu diploma de licenţă din România, un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), precum şi din state terţe cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxa în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români.

Pentru anul de învăţământ 2015-2016 se stabilesc următoarele categorii de bursieri: fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură finanţarea taxelor de şcolarizare – bursa lunară, echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună/elevi/studenţi (ciclul I), 75 de euro/lună/studenţi (ciclul II/medici rezidenţi) şi 85 de euro/lună/studenţi (ciclul III); pentru elevi, studenţi şi masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului şcolar, respectiv academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.

În timpul vacanţei de vară, elevii şi studenţii pot primi bursă numai în cazul în care sunt reţinuţi la şcoală sau la facultate pentru activităţi curriculare. Pentru doctoranzi şi medicii rezidenţi, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.

O altă categorie este aceea fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi: finanţarea taxelor de şcolarizare, cazarea în internatele şcolare este asigurată, în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin inspectoratele şcolare judeţene/inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti, cazarea în căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MECS şi universităţi. AGERPRES