Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectele de Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în cariera didactică în învăţământul superior, proces prin care se asigură evoluţia în carieră a personalului didactic titular dintr-o instituţie de învăţământ superior, prin trecerea pe o funcţie didactică superioară şi Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior.

Metodologia stabileşte cerinţele minime pentru prezentarea la concurs, modul de organizare şi de desfăşurare a acestuia, de soluţionare a contestaţiilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, în vederea asigurării calităţii, a respectării eticii şi deontologiei universitare şi a legislaţiei în vigoare.

Potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în cariera didactică în învăţământul superior, promovarea în carieră a personalului didactic titular pe un post vacant, corespunzător unei funcţii didactice, superioară celei pe care o ocupă, se realizează prin examen, iar posturile vacante destinate promovării în cariera didactică se aprobă anual de către Senatul instituţiei de învăţământ superior, la propunerea Consiliului de administraţie.

Metodologia proprie referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, denumită în continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice pentru următoarele funcţii didactice: lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar.

Anunţul privind organizarea examenului se publică cu cel puţin două luni înainte de data desfăşurării primei probe de examen. Înscrierea la examen începe în ziua publicării pe site-ul instituţiei de învăţământ superior a anunţului privind examenul pentru ocuparea postului vacant şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de examen.

Potrivit proiectului, anunţurile se publică la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al instituţiei de învăţământ superior şi pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, examenele având caracter transparent.

Conform proiectului de Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior, instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să respecte metodologia-cadru aprobată prin prezentul act normativ şi să publice toate posturile scoase la concurs, însoţite de programa aferentă concursului, cu cel puţin două luni înainte de concurs.

Publicarea posturilor scoase la concurs se face cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei.

„Ocuparea unui post didactic sau de cercetare vacant, în instituţiile de învăţământ superior (IIS), se realizează prin concurs public. Angajarea pe perioadă nedeterminată, pe orice funcţie didactică sau de cercetare, este posibilă doar pentru câştigătorul unui concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior. La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăţeni români ori străini, fără nicio discriminare, în condiţiile legii. Metodologia de concurs nu poate face referire la vechime şi nu poate conţine prevederi care să dezavantajeze candidaţii din afara instituţiei sau din afara ţării” prevede proiectul.

Totodată, în urma aprobării rezultatului concursului de către senatul universitar, rectorul emite decizie pentru numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent pentru candidatul câştigător. Numirea pe post se face începând cu semestrul următor celui în care s-a desfăşurat concursul.

„Deciziile de numire pe post şi acordarea titlului universitar aferent, pentru candidaţii câştigători, însoţite de un raport sintetic privind organizarea şi desfăşurarea concursului/concursurilor din instituţia de învăţământ superior, se transmit, în termen de 5 zile de la emitere, în format electronic/pe suport electronic, cu adresă de înaintare către CNATDCU, prin direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei”, se mai arată în proiect. AGERPRES