ministerul educatiei.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi va concentra activitatea pe reforma structurii organizatorice a instituţiei, pe criterii de eficienţă – eficacitate, care să conducă la eliminarea suprapunerilor de atribuţii şi la creşterea gradului de responsabilitate a funcţionarilor, potrivit Programului Naţional de Reforme adoptat recent de Executiv.

O altă prioritate a MECTS o reprezintă şi managementul şi utilizarea informaţiei, prin crearea unei baze de date naţionale a educaţiei, care să permită colectarea şi procesarea corectă, în timp util, a datelor şi informaţiilor aferente procesului instructiv-educativ.

Totodată, MECTS intenţionează contractarea a trei proiecte, cu o durată de 24 luni fiecare, finanţate din fonduri structurale: dezvoltarea capacităţii administrative a MECTS prin implementarea managementului strategic şi îmbunătăţirea leadershipului instituţiei, restructurarea reţelei şcolare în contextul descentralizării învăţământului preuniversitar/managementul reţelei şcolare, sistemul informatic integrat al învăţământului din România. Potrivit PNR, România a intensificat acţiunile de creştere a eficienţei – eficacităţii cheltuielilor publice în sectorul Cercetare-Dezvoltare-Inovare.


„Pentru perioada 2011-2013, principala provocare o constituie implementarea modificărilor legislative recente şi consolidarea eficacităţii acestora (OG nr. 6/2011 şi HG nr. 133/2011). În acest scop, vor fi elaborate şi adoptate normele metodologice pentru punerea în aplicare a sistemului naţional unitar de evaluare, clasificare şi certificare a unităţilor de cercetare-dezvoltare. Aplicarea acestor norme se va face începând cu trimestrul al III-lea din 2011, prin evaluarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. Pe baza evaluării şi clasificării lor, certificarea se va acorda exclusiv organizaţiilor performante, aceasta constituind condiţie obligatorie pentru finanţarea instituţională de bază şi finanţarea complementară. Se aşteaptă, în felul acesta, creşterea calităţii alocării fondurilor publice şi concentrarea acestora către domenii ştiinţifice şi tehnologice performante”, se arată în PNR.


Finanţarea instituţională de bază se va calcula pe standarde de cost şi se va acorda pe baza unui contract-cadru de finanţare instituţională încheiat pe o perioadă egală cu durata certificării. Finanţarea instituţională complementară se va acorda printr-un program specific al Planului naţional, pe baza unor criterii şi standarde de calitate care reflectă rezultatele cu relevanţă internaţională ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi impactul economic şi social al aplicării acestora prin procesele de transfer tehnologic şi inovare. PNR mai prevede că tot prin aceste norme, se va impune şi eficientizarea activităţii personalului de cercetare, astfel ca ponderea timpului alocat pentru activităţi administrative să fie de cel mult 10% din timpul de lucru al acestuia, în acord cu impunerea legală existentă. De asemenea, până la sfârşitul anului, sunt avute în vedere, de asemenea, elaborarea şi adoptarea normelor metodologie de identificare, evaluare şi luare în evidenţă a documentaţiilor, a colecţiilor şi a bazelor de date de interes naţional, care să includă şi procedurile de prezervare, arhivare şi acces la acestea. Programul Naţional de Reforme 2011-2013 a fost transmis Comisiei Europene şi urmăreşte atingerea obiectivelor trasate la nivel european de Strategia 2020. AGERPRES