ministerul_educatiei.jpgMinisterul Educaţiei Naţiona le ş i Cercetării Ştiinţifice (MENCS) organizează în perioada 29 iulie – 29 august concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional (seria a 10-a).

Potrivit prevederilor Legii Educaţie i Naţiona le, pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţiona l.

„Conform ca lendarului stabilit de Ministerul Educaţiei ş i aprobat prin ordinul de ministru nr. 4.420/4.07.2016, inspectoratele şcolare judeţene vor afişa în data de 29 iulie, la propriul sediu ş i pe site, numărul de locuri scoase la concurs, metodologia în baza căreia se va desfăşura concursul şi programul orar al înscrierilor. Formularele de selecţie vor fi completate online, în aplicaţia informatică furnizată de Ministerul Educaţiei, în intervalul 29 iulie – 5 august. Afişarea liste lor cuprinzând candidaţii admiş i în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online, va avea loc pe 8 august”, se arată într-un comunicat de presă al MENCS remis marţi AGERPRES.

Conform surse i citate, ulterior, candidaţii declaraţi admiş i după etapa de selecţie online vor depune, în perioada 8-10 august, la sediul inspectoratelor şcolare judeţene, portofoliul de candidatură, întocmit în conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.
„Portofoliile candidaţilor vor fi eva luate în intervalul 16-17 august de comisiile constituite în acest scop la nive lul inspectoratelor şcolare şi al Ministerului Educaţiei, ţinându-se seama de următoarele criterii generale: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţiona l, experienţa managerială , performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, participarea la proiecte”, precizează MENCS.

Rezultatele procesului de evaluare vor fi comunicate în data de 19 august, în ordinea descrescătoare a punctajelor, contestaţiile putând fi depuse între 22 şi 26 august, urmând a fi soluţionate între 22 şi 29 august.

„În data de 30 august, inspectoratele şcolare judeţene vor transmite Ministerului Educaţie i liste le fina le cuprinzând candidaţii promovaţi, care va emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţiona l al experţilor în management educaţional”, se mai arată în comunicat.

La concursul de selecţie poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ ş i are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor, a obţinut calificativul ‘foarte bine’ în ultimii 4 ani ş i nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lips it de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, nu a fost exc lus din Registrul naţiona l al experţilor în management educaţiona l.

În prezent, Corpul naţional de experţi numără peste 23.000 de persoane. AGERPRES