Modernizarea managementului universitar la USAMV Iași

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași derulează în perioada iunie – decembrie 2017, proiectul “Modernizarea managementului universitar și a transferului de cunoaștere spre mediul de afaceri în cadrul USAMV Iaşi“, finanțat prin  FDI (Fondul de Dezvoltare  Instituțională), competiția națională 2017.

Scopul principal al proiectului este modernizarea managementului universitar în cadrul universității și îmbunătățirea transferului de cunoaștere spre mediul de afaceri, prin valorificarea optimă a oportunităților specifice. Celelalte obiective fac referire la adaptarea și armonizarea conținutului disciplinelor în corelație cu cerințele pieței muncii și cu programe din universități de prestigiu din UE, promovarea oportunităților universității la nivel regional, național și internațional, dar și implementarea de proceduri și mecanisme instituționale în vederea valorizării resursei umane de la nivelul universității, prin sprijinirea logistică şi financiară a cadrelor didactice, în vederea îndeplinirii criteriilor minimale de abilitare.

Pe parcursul proiectului se va introducere în curriculă noi discipline sau capitole în cadrul disciplinelor, pentru a răspunde mai bine standardelor și la tendințele pieței muncii, urmând să fie realizat un studiu de impact privind adaptarea curriculei la noile cerințe pe plan național și internațional. De asemenea, se va organiza un seminar pentru identificarea și promovarea priorităților de dezvoltare regională și a capacităților universității de a răspunde solicitărilor mediului de afaceri.

În cadrul proiectului, ne-am propus dezvoltarea unui parteneriat lucrativ cu administrația locală și regională, precum și cu organizații profesionale și de interes academic pentru promovarea capacității de transfer tehnologic din universitate către mediul de afaceri. Totodată, avem în vedere și inițierea unui proiect inovativ în colaborare cu ADR Nord-Est, cu implicarea actorilor locali, regionali și naționali pentru operaționalizarea transferului tehnologic din Universitate spre mediul de afaceri“,  a spus prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN, Director de proiect.

La finalul acestui proiect, USAMV Iași va beneficia și de modernizarea spațiilor și a procesului de învățământ prin dotare cu noi obiecte de inventar, materiale, kituri si reactivi, mentenanță și extindere a rețelei INFOMEDIA la nivelul  campusului universitar, dar și a rețelei WI-FI în campusul Universității.

Proiectul “Modernizarea managementului universitar și a transferului de cunoaștere spre mediul de afaceri în cadrul USAMV Iaşi” se desfășoară pe o perioadă de șase luni și are valoarea totală de 198.000 lei, din care 16.000 lei este cofinanțare din bugetul USAMV Iași.

În acest an, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași a obținut șapte proiecte finanțate prin Fondul de Dezvoltare  Instituțională. Printre domeniile abordate în proiectele obținute de către USAMV Iași, amintim: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior; Internaționalizarea activității de învățământ superior; Asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol al Universităților din România; Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităților; Înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești; Creșterea capacității instituționale; Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.