munteanu_corneliu1.jpgDeclară Corneliu Munteanu, managerul proiectului „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, în interviul acordat portalului EduManager.ro.

– Ce a adus nou proiectul „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, pe care îl coordonaţi, din punctul de vedere al demersurilor concrete referitoare la adaptarea programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerinţele pieţei muncii?

– Unul dintre obiectivele majore ale acestui proiect reflectă necesitatea armonizării curriculum-ului pe mai multe direcţii: corelare cu cunoştinţele din liceu, armonizarea internă a programelor de matematică, corelarea cu disciplinele inginereşti de bază şi de specialitate, precum si apropierea de disciplinele practice de profil şi de cerinţele pieţii muncii pentru absolvenţi. În cadrul proiectului, a fost realizat un studiu pe această temă, bazat pe opiniile unui număr însemnat de cadre didactice (matematicieni, ingineri, pedagogi), dar şi de studenţi, cuprinzând deopotrivă informaţii privind experienţa internaţională, situaţia existentă în ţări dezvoltate ale lumii, studii şi lucrări de metodică publicate în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate si documente ale unor instituţii de autoritate şi organizaţii de prestigiu.

Propunerile noastre cuprind măsuri care depind de facultăţi, catedre şi cadre didactice şi se referă la programe analitice îmbunătăţite şi la recomandări privind predarea matematicii. Studiul va fi discutat pe larg în universităţile partenere şi va fi trimis şi universităţilor care nu sunt cuprinse în acest proiect.

Ne propunem ca opiniile exprimate în cadrul acestui proiect, provenite din mediul universitar, precum şi din partea angajatorilor, să reprezinte un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte studiul disciplinelor matematice în învăţământul superior, care sunt importante nu doar ca discipline de bază pentru fundamentarea domeniilor de ştiinţă aferente multor specializări universitare, ci şi pentru a oferi o expertiză strict necesară utilizării noilor progrese ştiinţifice şi, cu atât mai mult, spre a pregăti absolvenţi pentru o cercetare ştiinţifică de performanţă, precum şi pentru o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare.

– Cum evoluează proiectul în acest moment? Ce activităţi sunt în derulare şi care este impactul aşteptat al acestora?

– Proiectul se află în al doilea an de implementare şi evoluează conform graficului activităţilor, la momentul actual derulându-se cursuri de formare cu grupurile ţintă formate din cadre didactice universitare, factori decidenţi din mediul universitar, precum şi studenţi. Aceştia îşi vor desfăşura activitatea de formare în centre special amenajate şi echipate în universităţi, urmând ca ulterior să participe la schimburi de bune practici interuniversitare şi la sesiuni demonstrative în care noile resurse de predare-invăţare-evaluare create în proiect să-şi dovedească atractivitatea şi pentru mediul preuniversitar care va urma studii ale disciplinelor matematice în învăţământul superior.

– Care au fost principalele provocări pe care le-aţi întâmpinat în calitate de manager al acestui proiect?

– Provocările implementării unui proiect strategic de o mare amploare cum este acesta apar la tot pasul, fie că sunt de natură instituţională, conceptuală, tehnică sau financiară. Misiunea echipei de management şi de implementare a proiectului este să facă eforturi concertate pentru a determina derularea proiectului în modul cel mai convenabil obiectivelor scontate şi rezultatelor aşteptate, pentru ca beneficiile implementării acestui proiect să reprezinte promisiuni ale unui învăţământ matematic cât mai eficient, performant şi adaptat nevoilor reale ale pieţei muncii.

– Cum va evolua în opinia dumneavoastră parteneriatul strategic dintre Ministerul Educaţiei, Universităţile angrenate în proiect şi mediul de afaceri reprezentat de companiile The Red Point şi Agenţia OSC?

– Una dintre premisele proiectului nostru a fost încurajarea parteneriatului dintre universitate şi mediul privat, având ca principal obiectiv atragerea de fonduri europene care au ca scop creșterea ratei de absorbție a absolvenților în piața muncii. Neconcordanța dintre piața muncii și piața educațională poate fi rezolvată prin parteneriate public-private, prin care se vor determina reciproc şi pozitiv spaţii comune în care specializările educaţionale se intersectează cu nevoile angajatorilor.

Colaborarea Ministerului cu compania producătoare a soluţiei informatice şi cu agenţia responsabilă cu informarea, publicitatea şi comunicarea se desfăşoară în mod constructiv, conform aşteptărilor, prin aport necesar şi vital proiectului, care devine astfel ancorat în modernitatea şi pragmatismul unei societăţi ca cea de care avem nevoie, nu doar bazate pe cunoaştere, ci şi productive.

– Ce semnificaţii pe termen lung credeţi că va avea proiectul, în contextul demersurilor de adaptare a programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerinţele pieţei muncii şi de creare de mecanisme şi instrumente de extindere a oportunităţilor de învăţare?

– Viziunea pe termen lung a acestui proiect preconizează determinarea unor schimbări în abordarea fenomenului matematic la mai multe niveluri:

– conştientizarea cât mai multor membri ai societăţii în legătură cu rolul şi locul matematicii în educaţia de bază în instrucţie şi în descoperirile ştiinţifice menite să îmbunătăţească calitatea vieţii, inclusiv popularizarea unor mari descoperiri tehnice, şi nu numai, în care matematica cea mai avansată a jucat un rol hotărâtor;

– evidenţierea a noi motivaţii solide pentru învăţarea şi studiul matematicii la nivelele de bază şi la nivel de performanţă;

– stimularea creativităţii şi formarea la viitorii cercetători matematicieni a unei atitudini deschise faţă de însuşirea aspectelor specifice din alte ştiinţe, în scopul participării cu succes în echipe mixte de cercetare sau a abordării unei cercetări inter – şi multi – disciplinare;

– identificarea unor forme de pregătire adecvată de matematică pentru viitorii studenţi ai disciplinelor matematice, în scopul utilizării la nivel de performanţă a aparatului matematic în construirea unei cariere profesionale.