univ-tg-mures.jpgRectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anunţat luni, în deschiderea anului universitar că, începând din acest an, instituţia va demara un proces de reformă curriculară adaptat cerinţelor domeniului medical, care se va implementa progresiv până la finalul anului universitar 2018-2019.

„Este un an care începe poate diferit faţă de ceilalţi ani. Începeţi noul an universitar având în faţă provocări suplimentare. Veţi fi obiectul, subiectul dar şi partenerii unui proces complex şi complicat, care se va derula pe parcursul a trei-patru ani de reformă curriculară la noi în universitate. Aceasta va însemna o abordare diferită a modului de predare, a modului de evaluare a cunoştinţelor voastre, care va însemna un efort în plus atât pentru voi, cât şi pentru cadrele didactice”, a spus dr. Leonard Azamfirei.

Rectorul a făcut referire la hotărârea luată de Senatul UMF Târgu Mureş din luna iulie, potrivit căreia reforma curriculară este un obiectiv strategic asumat de către universitate în Planul strategic de dezvoltare instituţională 2016-2020, printre obiectivele acestuia regăsindu-se consolidarea acelor părţi ale curriculei care îi ajută pe studenţi să obţină competenţe clinice.

Cu această ocazie, se va trece la redimensionarea curriculei actuale cu încadrarea în numărul minim de ore şi în prevederile ARACIS, în strânsă corelare cu programul de studiu, reevaluarea fişelor disciplinelor şi corelarea conţinutului curricular cu cele mai frecvente situaţii clinice pe care un tânăr absolvent trebuie să fie capabil să le managerieze, însă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, ca elemente curriculare obligatorii integrate în disciplinele clinice.

UMF Târgu Mureş va trece astfel la un sistem de predare centrat pe student prin implementarea metodelor de predare de tip TBL, CBL, exploatarea eficientă a platformelor de e-learning existente, ca o completare a formelor tradiţionale de predare. De asemenea, se va realiza un mod unitar de evaluare a studenţilor, în cadrul aceloraşi programe de studiu, la nivel de universitate, dar va putea prezenta unele particularităţi organizatorice impuse de specificul fiecărei discipline.

În strategia UMF Târgu Mureş se prevede că toate disciplinele vor avea responsabilitatea de a programa examinări formative în timpul semestrului, cu scopul de a furniza o bază continuă de învăţare şi pentru a oferi suport pentru examenul teoretic sumativ din timpul sesiunii, iar ponderea acestor evaluări pe parcursul semestrului va reprezenta cel puţin 30-50% din nota finală.
Examenul sumativ va fi standardizat (la nivelul fiecărei discipline) pentru toţi studenţii aceluiaşi an de studiu, indiferent de seria sau linia de predare din care fac parte, la realizarea acestuia participând toţi titularii de curs din disciplina respectivă.

În cadrul strategiei se va pune accent şi pe formarea resursei umane şi eficientizarea utilizării celei existente, asigurarea cadrului necesar unei mai bune interacţiuni dintre student şi cadrul didactic, crearea cadrului organizatoric şi de reglementare instituţională capabil să susţină procesul de reformă curriculară.

Programul de reformă curriculară beneficiază de susţinerea financiară oferită de proiectul i-MED (Internaţionalizarea curriculei universitare în UMF Târgu Mureş), acceptat pentru finanţare în competiţia CNFIS-FDI-2016. AGERPRES