ardelean_cotoraci.jpgConf. univ. dr. Sorin Başchir, preşedintele Senatului UVVG, a declarat în cadrul conferinţei de presă de pe 10 aprilie, că Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” salută confirmarea prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Ordinul nr. 3686, din data de 09.04.2012, în funcţia de rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Conf univ. dr. Sorin Başchir a prezentat ORDINUL, MECTS, Nr. 3686, din data de 09.04.2012, semnat de ministrul Cătălin Ovidiu Baba, privind confirmarea doamnei prof. univ. dr. Cotoraci Coralia Adina în funcţia de rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pe care îl redăm în cele ce urmează.

„În baza prevederilor art.209 alin (1) lit. b) şi art.211 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale ne.1/2011, cu modificările şi complectările ulterioare, având în vedere procesul-verbal încheiat la data de 01.07.2011 privind consemnarea referendumului organizat de nivelul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului,

având în vedere Hotărârea Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad nr. 62/14.03.2012 prin care a fost aprobată componenţa Comisiei de organizare a alegerilor pentru funcţia de rector,

ţinând cont de prevederile Cartei universitare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi ale Metodologiei privind modalităţile şi procedurile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, cu modificările ulterioare având în vedere procesul verbal privind rezultatul scrutinului din data de 30.03.2012, pentru alegerea rectorului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, precum şi Hotărârea Senatului universităţii ne. 64/02.04.2012 privind validarea rezultatului alegerilor din data de 30.03.2012,

urmare a adresei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, înregistrată la Ministerul Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului cu nr. 9140/04.04.2012, prin care se înaintează documentele privind alegerea rectorului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în vederea confirmării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin:

Art.1 Începând cu data prezentului ordin, se confirmă în funcţia de rector al Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, doamna prof. univ. dr. Coralia Cotoraci-Adina.

Art.2 Direcţia Generală Învăţământ Superior şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Ministru, Cătălin Ovidiu Baba, Bucureşti, Nr. 3686, Data 09.04.2012″

Conf. univ. dr. Sorin Başchir a subliniat că „alegerea d-nei prof. univ. dr. Coralia Cotoraci în funcţia de Rector al Universităţii de Vest Vasile Goldiş, pentru mandatul 2012-2016, a urmat de toate procedurile legale prevăzute de ‘Metodologia privind modalităţile şi procedurile de desemnare a persoanelor care ocupă funcţii de conducere’, iar planul managerial este elaborat pe întreaga perioadă a mandatului şi este publicat pe site-ul Universităţii. În urma validării scrutinului din data de 30.03.2012 pentru alegerea Rectorului Universităţii de Vest Vasile Goldiş, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci a obţinut 97,78% voturi valabil exprimate”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci deţine funcţia didactica de profesor universitar conform ordinului 4.966 din 31.07.2008, în prezent îndeplinind şi condiţiile pentru abilitare la Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină dentară.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci are o bogată activitate de cercetare ştiinţifică: 18 cărti şi capitole de cărţi publicate în edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional şi 13 articole ISI.

Este prezentă în 15 proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe baza de contract sau GRANT în calitate de director sau membru în echipa de proiect din care 9 programe naţionale, 6 programe internaţionale şi 4 proiecte depuse în curs de evaluare.

A susţinut o serie de cursuri de perfecţionare de specialitate atât în ţară cât şi în străinatate (SUA, Elveţia, Ungaria, Cehia, Franţa, Slovacia etc.).

Calităţile manageriale şi ştiinţifice ale d-nei prof. univ. dr. Coralia Cotoraci sunt atestate de următoarele experienţe:

– a fost directorul departamentului de Relaţii Internationale, departament pe care la şi fondat în anul 1994.

– din 2005 până în prezent este şefa secţiei Clinicii Universitare de Hematologie din cadrul Spitalului Judeţean Arad. Din 2005 şi până în prezent este şefa Departamentului de biologie moleculară

– din 2007 pâna în luna martie 2012 a fost şefa de catedră, respectiv de Departament medicină generală de unde a demisionat pentru a elimina incompatibilitatea prevăzută de la art 37 lit. E din Lege.

„D-na prof univ. Coralia Cotoraci este recunoscută ca fiind o persoană de o etică şi deontologie profesională desăvârşite. Are preocupari in domeniul bioeticii medicale, a obţinut un numar insemnat de premii si distinctii. Mai facem precizarea că d-na profesor nu ocupă nici o funcţie de conducere, sau de demnitate publică, nu deţine funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, nu predă decât la UVVG şi nu este acţionar, sau asociat la o Societate Comercială, care are interese contrare, sau neloiale intereselor legitime ale Universităţii noastre”, a declarat Sorin Başchir, preşedintele Senatului UVVG.

„Continuitate, competitivitate, calitate şi eficienţă în triunghiul cunoaşterii”

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a declarat: „Sunt onorată de votul de încredere al colegilor mei şi sper să reuşim împreună să menţinem excelenţa academică şi prestigiul Universităţii de Vest Vasile Goldiş la cotele cele mai înalte. Decizia de a candida a fost determinată de experienţa profesională şi manageriala acumulată în cei 18 ani de când lucrez în cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş, pornind de la preparator universitar, asistent universitar, parcurgând toate treptele profesionale, cu o vechime de 5 ani ca şef de catedră şi 7 ani şef secţie Hematologie în cadrul Spitalului Judeţean Arad”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, a subliniat că principalele repere pe baza cărora a realizat planul managerial pentru mandatul 2012-2016 sunt continuitatea, competitivitatea, calitatea şi eficienţa în triunghiul cunoaşterii: educaţie, cercetare şi inovare. „Programul managerial propus pentru mandatul 2012- 2016 vizează găsirea celor mai adecvate soluţii în domeniul activităţii universitare, cu referire directă, la: activitatea didactică, activitatea de cercetare, activitatea cu studenţii, activitatea de promovare a universităţii la nivel local, naţional şi internaţional, activitatea de promovare a unui management performant, promovarea unui program de dezvoltare a resurselor umane şi de motivare a membrilor comunităţii universitare, activitatea de dezvoltare a bazei materiale şi de asigurare a unui nivel corespunzător de finanţare. Acest program este subordonat exigenţelor unui management modern, de calitate, capabil să conducă la continuarea activităţii de perfecţionare şi de creştere calitativă a Universităţii, calitate bazată pe cultivarea valorilor profesionale şi umane, prin crearea unui climat intern de încredere, respect şi consideraţie colegială, prin promovarea spiritului de echipă, competitiv, creativ, activ, prin responsabilizarea individuală şi colectivă a membrilor comunităţii universitare, prin eficientizarea actului managerial decizional la nivelul instituţional cât şi la nivelul facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare şi şcolilor doctorale”.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci a subliniat că programul managerial cuprinde direcţiile principale de dezvoltare şi ale priorităţilor de perspectivă instituţională în vederea realizării obiectivelor fundamentale şi strategice ale Universităţii: Modernizarea procesului de învăţământ şi asigurarea calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 şi bunele practici naţionale şi internaţionale; Creşterea performanţei în activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare şi dezvoltarea colaborării cu mediul economic şi social; Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor internaţionale şi îmbunătăţirea imaginii Universităţii; Dezvoltarea, perfecţionarea şi motivarea resurselor umane; Dezvoltarea parteneriatului cu studenţii şi a îmbunătăţirea serviciilor studenţeşti. Înfiinţarea Centrului de consiliere pentru studenţii cu adresabilitate pentru studenţii români şi străini pentru înţelegerea cerinţelor educaţionale, documentare, abilităţi de comunicare, învăţare; Promovarea unui management performant şi asigurarea transparenţei decizionale; Înfiinţarea Centrului de studii etice în care să fie cuprinse Facultatea de Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologiei şi Asistenţă Socială şi Facultatea de Medicină Generală, Farmacie şi Medicină Dentară; Diversificarea ofertei de pregatire postuniversitară de formare şi dezvoltare continuă; Continuarea dezvoltării şi extinderii Centrului de Geriatrie de la Nădab, Centrul de studi al bolii Alzheimer de la Socodor şi menţinerea parteneriatului cu învăţământul preuniversitar, prin dezbateri şi conferinţe.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean: „Am încredere în noul rector”

Prof. univ. dr. rector fondator, Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „este un eveniment important pentru viaţa comunităţii academice din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş. Rectorul nou ales şi confirmat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va trebui să continue trendul ascendent al Universităţii noastre, care tinde să devină o Universitate europeană. Prin planul managerial pe care şi l-a propus, există toate premisele de a realiza un învăţământ de calitate, există premizele, prin Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, nou creat, unde s-a făcut o investiţie de 12 milioane de euro, să putem să realizăm o cercetare ştiinţifică de înaltă performanţă. Există posibilitatea să aplicăm o nouă curriculă mai apropiată de Europa mai apropiată de ceea ce se cheamă activitatea antreprenorială a UVVG. Am încredere în noul rector, pentru că procentul de 97,78%, din voturile valabil exprimate, spune mult. Am încredere în tinereţea noului colectiv de conducere, că ceea ce am clădit în Universitatea de Vest Vasile Goldiş va fi dus mult mai bine înainte şi vor fi create noi disponibilităţi pentru învăţământ şi cercetare”.