Un proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, care va desfăşura activităţi de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice şi didactice auxiliare care predau în limba maghiară, respectiv la formaţiunile de studiu cu predare în limba maghiară, cu asigurarea respectării programelor şcolare, a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei.

Potrivit proiectului, centru va fi instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea MEN, şi va avea sediul în municipiul Oradea. „Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale şi din alte surse legal constituite, potrivit legii. Veniturile proprii ale Centrului provin din derularea de proiecte, programe, parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, din cooperări internaţionale, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri realizate în condiţiile legii”, prevede proiectul.

Centrul poate coopera cu instituţii aflate în subordinea/coordonarea ministerului, cu unităţi şi instituţii de învăţământ, alte instituţii şi organisme culturale, educative, academice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. „Pentru realizarea în teritoriu a atribuţiilor Centrului, MEN poate decide înfiinţarea de filiale ale acestuia”, se mai arată în proiect.

Centrul va fi condus de un Consiliu Director format din 5 membri, care vor fi numiţi dintre angajaţii instituţiei prin decizia directorului. Conducerea executivă a Centrului este asigurată de director, care este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la propunerea Direcţiei Minorităţi din cadrul MEN. AGERPRES