Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect de ordin de ministru de aprobare a Metodologiei de recunoaştere automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate.

Potrivit proiectului, funcţiile didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în instituţii de învăţământ superior de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi actualizată periodic, se recunosc automat de către instituţiile de învăţământ superior din România.

„Prevederile prezentului ordin se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe. Încadrarea într-o funcţie didactică de predare în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform legislaţiei în vigoare. Recunoaşterea funcţiei didactice obţinute în străinătate nu constituie singura cerinţă care trebuie îndeplinită pentru ocuparea postului. Instituţiile de nvăţământ superior consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumită în continuare CNATDCU”, prevede proiectul.

Dosarul de recunoaştere va cuprinde următoarele documente:

* cerere de recunoaştere;

* act de identitate – copie, şi dovada schimbării numelui, după caz;

* documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia conform cu originalul a diplomei de doctor sau atestatul de recunoaştere, în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută în străinătate;

* dovada funcţiei didactice

„Instituţiile de învăţământ superior pot solicita alte documente, în conformitate cu cerinţele stabilite în metodologiile proprii. (…) Recunoaşterea funcţiei didactice de către o instituţie de învăţământ superior, conform propriei metodologii, este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul respectivei instituţii de învăţământ superior. Instituţiile de învăţământ superior elaborează, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei Metodologii, metodologia proprie privind recunoaşterea funcţiilor didactice”, mai arată proiectul. AGERPRES