În luna mai 2018 a avut loc, la Bled, în Slovenia, a doua întâlnire transnaţionalӑ în cadrul proiectului Erasmus+ GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching. Proiectul a fost câştigat de Philological School of Higher Education in Wroclawdin Polonia şi se va finaliza în anul 2020.

Departamentul pentru Pregӑtirea Personalului Didactic din cadrul Universitӑţii „Vasile Alecsandri” din Bacӑu, coordonat de conferenţiar universitar doctor Carmen-Violeta Popescu, este partenerul român în acest proiect, alӑturi de Polonia, Slovenia şi Norvegia. Scopul proiectului îl reprezintӑ elaborarea, testarea şi implementarea a douӑ categorii de jocuri educative care vor fi integrate repertoriului metodologic al studenţilor care se pregӑtesc pentru cariera didacticӑ: role-playing game şi board game. Noutatea vizatӑ de acest proiect se referӑ tocmai la detaşarea de variantӑ digitalӑ a numeroaselor jocuri al cӑror numӑr a explodat şi înlocuirea acesteia cu categoriile de jocuri menţionate. Partenerii şi-au propus sӑ dezvolte, prin intermediul acestor jocuri, în special pentru studenţi, competenţe necsare secolului 21: gândire criticӑ, creativitate, colaborare, comunicare.

La aceastӑ întâlnire au participat, din partea Departamentului pentru Pregӑtirea Personalului Didactic, douӑ cadre didactice, profesor universitar doctor Venera-Mihaela Cojocariu şi asistent universitar doctor Ioana Boghian. Principalele aspecte discutate, sub coordonarea reprezentantului Philological School of Higher Education in Wroclaw din Polonia Magdalena Opala au fost, printre altele: stadiul implementӑrii  proiectului, testarea unui prototip de joc educativ, analizarea metodologiilor de elaborare, testare şi implementare a jocurilor educative în tӑrile partenere, diseminarea rezultatelor. Reprezentanţii ţӑrilor partenere au evidenţiat: necesitatea şi utilitatea acestor jocuri; importanţa feedbackului oferit de fiecare partener pentru optimizarea acestora ; necesitatea testӑrii şi valorificӑrii lor de cӑtre profesori şi studenţi din cele patru instituţii partenere pe întreaga duratӑ a proiectului. Finalul întâlnirii a condus la stabilirea datei urmӑtoarei întâlniri transnaţionale la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacӑu – 10-12 octombrie 2018 precum şi a sarcinilor de realizat pânӑ la acel moment de cӑtre ţӑrile participante.