Pe parcursul a șapte luni, mai-decembrie 2020, la Universitatea „Vasile Alesacndri” din Bacău au fost derulate șase proiecte finanțate de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Instituțională. Proiectele au vizat internaţionalizarea, excelenţa în cercetare, îmbunătățirea calității activității didactice, Societatea Antreprenorială Studenţească, modernizarea infrasctructurii pentru activități didactice și extracurriculare, precum și serviciile de consiliere și promovarea ofertei educaționale.

Prin proiectul „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat – suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterSTUDMD), în acord cu Planul Strategic de Dezvoltare al Universității, s-au susținut și continuat acțiunile întreprinse privind valorificarea colaborărilor la nivel regional, național și internațional. Acestea, au avut ca rezultat consolidarea echipelor de cercetare mixte, create cu specialiști din țară și strainătate, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, creșterea vizibilității și prestigiului IOSUD-UVAB prin valorificarea rezultatelor cercetăriilor comune, respectiv: finalizarea și susținerea publică a unei teze de doctorat în co-tutelă cu Universitatea de Stat din Chișinău; coordonarea stagiilor de specializare și documentare ale doctoranzilor și post-doctoranzilor străini (2 bursieri AUF din Tunisia și Togo); diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetăriilor comune prin participarea, online, a studenților doctoranzi și a tinerilor cercetători la 7 manifestări științifice de prestigiu și publicarea a 16 articole în reviste internaționale indexate ISI. De asemenea, seminarul organizat în cadrul proiectului a avut ca scop identificarea de soluții alternative, atât pentru promovarea ofertei educationale LMD la nivel național și internațional, cât și pentru realizarea stagiilor de formare și perfecţionare profesională în contextul pandemiei COVID-19.

Prin proiectul „Susţinerea publicării în reviste indexate de Clarivate Analytics şi dezvoltarea unui modul pentru managementul informaţiei specifice, parte a bazei de date a cercetării ştiinţifice a universităţii” (acronim UBc-in-WoS), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi-a propus stimularea cercetării ştiinţifice şi creşterea vizibilităţii internaţionale a rezultatelor obţinute de cercetătorii săi (cadre didactice, studenţi doctoranzi şi masteranzi). Un alt obiectiv important l-a constituit dezvoltarea nucleului unei aplicaţii customizate pentru UBc, destinate gestionării informaţiei asociate cercetării ştiinţifice, inovării şi transferului tehnologic, accesibile cercetătorilor şi managementului universităţii. Acest demers s-a realizat, în parteneriat cu firma Softescu, cu care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a colaborat în mai multe proiecte. În cadrul proiectului au mai fost elaborate materialele specifice (care vizează desfăşurarea unei activităţi eficiente de cercetare ştiinţifică) pentru tinerii cercetători. De asemenea, până în prezent au fost publicate, cu sprijinul financiar al proiectului: 11 lucrări în reviste indexate în Web of Science Core Collection, 10 articole în volumele unor conferinţe indexate ISI şi 4 cărţi (dintre care una în două volume). Sunt în curs de publicare, beneficiind de finanţare prin acest proiect, şi alte rezultate ale cercetătorilor din universitate.

În cadrul proiectului „Modernizarea structurilor și procedurilor de evaluare a calității activității didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău”, la fiecare din cele 5 facultăți s-au realizat workshop-uri privind identificarea mecanismelor moderne de evaluare a proceselor de predare și evaluare. Administrarea chestionarului „Percepția studenților privind calitatea procesului educațional” și realizarea studiului privind satisfacția studenților din punct de vedere al procesului educațional au fost urmate de elaborarea ghidului „Metode de optimizare a procesului educațional în învățământul universitar”. Codul de asigurare a calității, regulamentele și procedurile privind procesul de evaluare a cadrelor didactice au făcut obiectul actualizării. Au fost modernizate 2 laboratoare didactice. Aplicarea mecanismelor de succes identificate în procesele de predare și evaluare s-a realizat prin: îmbunătățirea a 10 planuri de învățământ; actualizarea a 34 fișe ale disciplinelor; modernizarea metodelor de predare-învățare-evaluare și solicitarea feedback-ului studenților printr-un chestionar de satisfacție administrat în două perioade. Analiza comparativă „Satisfacția studenților înainte și după modernizarea procesului didactic” va sta la baza strategiilor didactice viitoare.

 

Proiectul „Susţinerea Inițiativei Antreprenoriale a Studenţilor” din UVAB (SIAS) a realizat o activitate susținută de educare a tinerilor pentru antreprenoriat, vizând un grup țintă de 50 de studenți, din ciclul de licență, aparținând celor 5 facultăți din universitate.

Studenții au participat la ateliere de lucru, unde li s-au explicat experiențele de afaceri ale unor tineri antreprenori din Bacău și Piatra Neamț. De asemenea, un obiectiv important al proiectului SIAS a fost formarea teoretică și practică a studenților din grupul țintă, în cadrul cursului de Competențe Antreprenoriale, autorizat ANC, inclusiv inițierea în educația experiențială, prin module de dezvoltare personală, sub îndrumarea unui coach specializat. Modulele de pregătire au beneficiat de participarea unor formatori experimentați, atât din cadrul universității, cât și în mod deja tradițional, din cadrul Rubik-Hub, Agenția de Dezvoltare Nord-ESt, Piatra Neamț. Cursurile de Competențe Antreprenoriale s-au finalizat în prima decadă a lunii decembrie 2020, iar cele mai bune 3 planuri de afacere elaborate de studenți în cadrul probei practice a examenului de certificare, au fost premiate în cadrul conferinței de închidere a proiectului.

Toate aceste activități au fost destinate formării și implicării studenților pentru toate ciclurile de studii (licență, master și doctorat), atât în ceea ce privește componenta cercetării științifice, cât și dezvoltarea abilităților personale sau activitățile extra-curriculare.

Prin proiectul „Infrastructură modernă pentru activități didactice și extracurriculare destinate studenților UBc” s-a modernizat și dezvoltat baza sportivă a universității în vederea susținerii activităților didactice în aer liber, precum și pentru desfășurarea activităților extracurriculare care să faciliteze dobândirea unei stări bune de sănătate și dezvoltare fizică armonioasă a studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea, s-au amenajat două zone noi de practicare a exercițiilor fizice, dotate cu câte o stație de antrenament fitness în aer liber. Tot prin acest proiect s-a elaborat un îndrumar de activități fizice structurat pe 8 ramuri sportive, s-au instruit 40 studenții în vederea organizării, desfășurării și monitorizării activităților recreative. S-au organizat 32 tutoriate, cu o participare de 486 studenți de la facultățile din cadrul UBc, în care s-au prezentat modalități de organizare a evenimentelor sportiv-recreative și întreceri din diferite ramuri sportive. Un eveniment similar s-a organizat și cu 82 elevi și 3 cadre didactice de la Liceul cu Program Sportiv Bacău. Proiectul își dorește sustenabilitate prin organizarea unor competiții sportive studențești și realizarea de activități extracurriculare, cu participarea elevilor de la instituțiile de învățământ din localitate.

Proiectul „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate” (Stud-UBc) a avut ca obiectiv principal creșterea echității privind accesul la studii superioare pentru elevii din mediile defavorizate. Prin încheierea partenerialelor cu liceele, Liceul „Carol I” din Bicaz, Liceul „Gheorghe Ruset Roznovanu” din Roznov și Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” din Sascut, au fost consiliați un număr de 175 de elevi. Au fost aplicate 2 chestionare: un chestionar de interese profesionale și un chestionar care să evalueze așteptările și nevoile viitorilor studenți raportat la viața de student, care a fost cumulate cu workshop-uri de consiliere intitulate „E șansa mea să fiu student!”. Toate activitățile au fost centrate pe oferirea de informații elevilor din liceele, situate în zone defavorizate, despre elementele specifice vieții de student. Elevii au fost ghidați și informați în legătură cu pașii pe care îi au de parcurs în demersul de alegere a unui domeniu pentru formarea lor viitoare și au primit clarificări cu privire la pașii pe care ar trebui să îi parcurgă în momentul în care decid să acceadă la studiile universitare. De asemenea, activitățile centrate pe elevi s-au realizat prin implicarea studenților care au oferit o perspectivă „din interior” despre alegerea unei anumite facultăți/specializări. Activitățile online, organizate prin implicarea studenților, au avut un feed-back pozitiv în rândul elevilor. Printre acestea amintim: Student pentru 3 zile, StudTalks, Ziua Porților Deschise, Caravana Admiterii, Student 2020.

Anul acesta Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obținut finanțare pentru toate cele 6 domenii puse la dispoziție de către Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior. Proiectele FDI au contribuit la modernizarea infrastructurii, calității activității didactice și de cercetare, precum și a celor extracurriculare, fiind o oportunitate pentru studenți care au fost beneficiarii direcți în grupurile-țintă sau au făcut parte din echipele de implementare.