Elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni vor beneficia de înfiinţare de grupe/clase în cadrul unităţii sanitare în care sunt internaţi, potrivit unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grupele/clasele din spitale se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul/prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv.

Potrivit metodologiei, vor beneficia de şcolarizare în spital copiii cu afecţiuni metabolice, afecţiuni rare, sistemice, genetice, autoimune, afecţiuni oncologice, afecţiuni infecţioase, afecţiuni nefrologice, neurologice, patologie psihiatrică. Metodologia precizează că evaluarea stării de sănătate a elevilor în vederea înfiinţării de grupe/clase în spitale se va face prin diagnosticul medicului curant, pe baza foii de observaţie, cu recomandarea de înscriere în grupele/clasele înfiinţate în unităţi spitaliceşti.

Propunerea de orientare/înscriere în clasă se face de către medicul/managerul de caz pe baza diagnosticului medical şi a scrisorii medicale care să ateste necesitatea rămânerii în regim de spitalizare a copilului/elevului pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal. Anual, pe baza unei analize de nevoi referitoare la numărul de copii/elevi care în anul şcolar anterior au necesitat şcolarizarea în spital, instituţiile medicale vor face propuneri de înfiinţare a claselor/grupelor.

Înfiinţarea unei clase/grupe în spitale este posibilă pentru un număr de cel puţin 6 şi nu mai mult de 12 elevi spitalizaţi. Totodată, clasele sau grupele din spital vor fi organizate ca învăţământ simultan: învăţământ preşcolar, învăţământ primar – clasa pregătitoare, clasele I – III şi clasele II – IV, învăţământ gimnazial cu clasele V – IX. Evaluarea achiziţiilor/competenţelor elevilor se face potrivit normelor în vigoare valabile pentru învăţământul de masă, prin probe scrise sau orale, iar notarea elevilor se va realiza conform nivelului de şcolarizare, pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv a modului de pregătire adaptat situaţiei particulare a elevilor spitalizaţi. De asemenea, notele şi calificativele se înregistrează în catalog, iar la externare elevul va primi o adeverinţă cu situaţia şcolară şi foaia matricolă.

Finanţarea serviciilor reglementate de noua metodologie se va asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin instituţia care furnizează servicii de şcolarizare, indiferent de locul de domiciliu al elevilor. AGERPRES