umfcluj1.jpgUniversitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca reprezintă locul în care prezentul respectă trecutul şi construieşte viitorul.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” aspiră la un statut de universitate europeană. În acest sens şi-a internaţionalizat programele de studii, a îmbunătăţit permanent calitatea lor academică şi urmăreşte creşterea competitivităţii pe plan naţional şi internaţional.

Universitatea clujeană îşi propune ca obiective:

– formarea de specialişti de o înaltă pregătire medicală, orientaţi spre performanţă

– promovarea integrităţii academice

– deschiderea spre recunoaştere europeană în educaţie, cercetare şi servicii medicale

– dezvoltarea unei culturi organizaţionale orientată spre calitate şi caracterizată prin adaptabilitate, colaborare, creativitate, excelenţă şi flexibilitate

– cultivarea şi îmbogăţirea tradiţiei formative a UMF “Iuliu Haţieganu” cu calităţi şi valori indispensabile exercitării profesiilor de medic şi farmacist

– promovarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice de vârf şi dezvoltarea cercetărilor cu caracter multidisciplinar prin intermediul granturilor de cercetare

– consolidarea relaţiilor de colaborare cu universităţi şi institute de cercetare din străinătate

– respectarea demnităţii fiecărui membru al comunităţii academice

– asigurarea formării profesionale medicale prin cursuri postuniversitare de specializare, doctorat, rezidenţiat

– asigurarea unei oferte de cursuri destinate pregătirii medicale continue

– promovarea deonotolgiei şi a bioeticii.

Misiunea UMF “Iuliu Haţieganu” este de a acţiona ca instituţie publică pentru educare, formare continuă şi cercetare, în serviciul societăţii româneşti, contribuind la dezvoltarea acesteia şi adaptarea ei continuă la cerinţele europene.

Misiunea didactică şi de cercetare a universităţii constă în formarea şi perfecţionarea absolvenţilor şi specialiştilor în domeniul medical şi farmaceutic şi afirmarea lor în circuitul naţional şi european, în concordanţă cu reglementările specifice calificărilor din domeniul medical şi cerinţele pieţii muncii.

Astăzi Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” reprezintă:

– una dintre cele mai reputate universităţi de profil din ţară

– o instituţie de învăţământ superior care pregăteşte specialişti de o înaltă pregătire medicală şi farmaceutică în toate domeniile sănătăţii

– o universitate responsabilă, care asigură o pregătire de calitate pentru viitorii medici şi farmacişti, printr-un sistem de educaţie medicală centrat pe student

– un centru de excelenţă în învăţământ, formare, cercetare, asistenţă medicală şi farmaceutică

– un factor activ şi dinamic în viaţa socio-culturală a Clujului, un brand de referinţă a oraşului

Ce oferă Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca?

– studii de licenţă

– studii de masterat

– studii de doctorat

– formarea de specialişti prin programe de rezidenţiat

– cursuri postuniversitare de perfecţionare (Educaţie Medicală Continuă)

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” are în structura sa trei facultăţi a căror ofertă formativă cuprinde atât specializări reglementate general cât şi sectorial în Uniunea Europeană. Programele de studiu includ douăsprezece specializări bine definite, cu o structură complexă, diferenţiate între ele prin prisma mijloacelor şi metodelor de predare – învăţare, în funcţie de specificul preclinic (fundamental) sau clinic (de specialitate în domeniu) al disciplinelor. Fiecare program de studiu din cadrul instituţiei noastre se bazează pe corespondenţa dintre calificarea universitară şi rezultatele în învăţare şi cercetare.

FACULTATEA DE MEDICINA

Oferta educaţională la nivel de licenţă:

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

Oferta educaţională la nivel de licenţă:

FACULTATEA DE FARMACIE

Oferta educaţională la nivel de licenţă:

Sistemul de educaţie medicală în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” este centrat pe student şi este menit să îi asigure acestuia, la absolvire, cunoştinţe, aptitudini şi atitudini care să-i permită:

– să-şi exercite profesiunea în baza valorilor preluate şi transmise de şcoala medicală clujeană;

– să-şi valideze valoarea prin aportul personal la creşterea stării de sănătate în comunitatea locală, regională, naţională sau internaţională;

– să fie capabil să-şi utilizeze cunoştinţele şi aptitudinile şi să-şi dezvolte spiritul de echipă pentru tratament în situaţii complexe;

– să obţină prin profesionalism, atitudine şi calitate umană, încrederea şi respectul pacienţilor;

– să participe prin inovaţie şi creativitate la dezvoltarea cunoştinţelor fundamentale şi a progreselor tehnologice care să conducă la progresul ştiinţei şi a artei medicale;

– să-şi asigure însuşirea critică a noului prin educaţie medicală continuă şi să fie dornic să transmită experienţa câştigată generaţiilor viitoare.

Activitatea universitară se bazează pe un parteneriat între cadrele didactice şi studenţii învăţământului universitar şi postuniversitar (rezidenţi, masteranzi, doctoranzi), ce are drept unic scop formarea unor specialişti competitivi la nivel naţional şi internaţional.

A fi student la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca înseamnă…

– să înţelegi că a fi student reprezintă o stare de spirit, care ţi se oferă spre a o păstra pentru toată viaţa

– să înveţi, mai mult decât ştiinţele medicale, în Cluj-Napoca, primul centru cultural al acestei părţi a ţării

– să locuieşti şi să fii cetăţean al unui oraş cu vocaţie europeană, un loc de cultură,
sport şi activitate socială ce îţi oferă o formare de om al viitorului

– să-ţi legi prezentul şi viitorul de o comunitate academică de elită, “Alma Mater
Napocensis”, spunând oricând şi oricui, cu mândrie, “sunt” sau “am fost” student la Cluj.