universitateapitesti.jpgUniversitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi SC INSOFT Development&Consulting SRL anunţă că în data de 23 septembrie 2014 a fost lansat proiectul „COMPETENŢE PENTRU CARIERA TA!”, POSDRU/156/1.2/G/140570, cofinanţat prin Fondul Social European în baza contractului încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia generală AMPOSDRU, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia OIPOSDRU.

Proiectul POSDRU/156/1.2/G/140570 a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior”.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni. Grupul ţintă este format din 350 de studenţi ce vor fi implicaţi în activităţile proiectului în anul universitar 2014-2015.

Prin obiectivul său general – dezvoltarea, îmbunătăţirea şi adaptarea, acreditarea si implementarea unui program de studii universitare de licenţă si a doua programe de master – proiectul asigura dezvoltarea formarii profesionale a viitorilor absolvenţi în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Astfel, prin ceea ce şi-a propus proiectul răspunde schimbărilor rapide din mediul socio-profesional, contribuind în mod direct la îmbunătăţirea serviciilor educaţionale adresate studenţilor (masteranzilor), adecvat cerinţelor pieţei muncii, precum şi la dezvoltarea mecanismelor de creştere a accesului la învăţământul superior (obiectiv al cererii de propuneri de proiecte). Prin dezvoltarea unui cadru unitar în implementarea programelor de studii la nivel naţional, „COMPETENŢE PENTRU CARIERA TA!” contribuie la asigurarea calităţii si dezvoltarea mecanismelor de creştere a accesului la învăţământul superior.

Proiectul vizează de asemenea:

– Revizuirea şi îmbunătăţirea profilului de competenţe specific profesiei didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar

– Dezvoltarea de programe universitare de licenţă şi de master

– Adaptarea procesului de formare profesională a studenţilor la piaţa forţei de muncă

– Dezvoltarea competenţelor complementare de utilizare a Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor şi de antreprenoriat

– Întărirea relaţiilor de parteneriat între universităţi.

Rezultatele anticipate: achiziţionarea unor echipamente performante pentru cei 2 parteneri educaţionali; dotarea cu publicaţii, periodice şi reviste de specialitate a unor cabinete metodice existente, în domeniul ştiinţelor educaţiei, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi bibliotecă; revizuirea şi validarea setului de competenţe specifice profesiei didactice în învăţământul primar şi preşcolar; întâlniri de lucru şi dezbateri ştiinţifice ale grupurilor de experţi din cele două universităţi partenere; îmbunătăţirea, adaptarea şi acreditarea programelor de studii de licenţă şi masterat conform prevederilor CNCIS şi a standardelor ARACIS, ca viziune unitară a universităţilor partenere; dezvoltarea unui sistem informatic de gestiune a procesului învăţării şi a comunicării cu studenţii; dezvoltarea şi implementarea de pachete de conţinut în format digital pentru îmbunătăţirea procesului educaţional pentru programul de studii de licenţă şi programele de master propuse; organizarea şi desfăşurarea activităţii de tip Zilele carierei.

Detalii suplimentare se pot obține la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doaga, nr. 11, Piteşti, Argeş. Manager de proiect este conf. univ. dr. Mihaela Păiși-Lăzărescu (mihaela.paisi@upit.ro), tel. 0348-453.354. Site-ul proiectului este www.compipp.ro.