univ_gh_cristea1.jpgStructura Departamentului de Cercetare-Dezvoltare a Universităţii Române de Ştiinţă şi Arte „Gheorghe Cristea” include şase unităţi de cercetare: Centrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări; Centrul de Cercetări Juridice şi Administrative; Centrul de Cercetare Comunic@rt; Centrul Danubian de Educaţie a Mediului; Centrul de Cercetări privind mediul Piatra Neamţ; Laboratorul de Cercetare, Studii, Sondaje de opinie.

Centrele de cercetare sunt organizate la nivelul facultăţilor, iar cele opt
colective de cercetare sunt organizate la nivelul catedrelor de specialitate
(ştiinţe economice, ştiinţe penale, geopolitică şi relaţii internaţionale, ecologie şi
protecţia mediului, ştiinţele comunicării, matematică-informatică, filologie,
artele spectacolului de teatru). În cadrul centrelor sau colectivelor de cercetare, activitatea de cercetare se desfăşoară în cabinete şi laboratoare de cercetare.


Misiunea Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC) constă în:

– dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, teoretică şi aplicativă;

– informarea comunităţii ştiinţifice asupra rezultatelor cercetării prin organizarea de manifestări ştiinţifice, naţionale şi cu participare internaţională, precum şi prin publicaţiile universităţii: Euroglob şi Revista Română de Geopolitică şi Relaţii Internaţionale;

– participarea la alte asemenea evenimente organizate de alte instituţii similare;

– realizarea unei cooperări cât mai strânse cu comunitatea de cercetare ştiinţifică de excelenţă, atât din ţară cât şi din străinătate.

Misiunea Centrului de Cercetări Juridice şi Administrative constă în:

– dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, fundamentală şi aplicativă;

– informarea comunităţii ştiinţifice asupra rezultatelor cercetării prin organizarea de manifestări ştiinţifice, precum şi prin publicaţiile universităţii: Revista Română de Drept şi Administraţie şi Revista Globalizare şi Drept Social.

Centrul de Cercetare Comunic@rt are rolul de a ridica la nivel european procesul de comunicare şi a contribui la regăsirea rădăcinilor comune pe care spaţiul nostru le are cu vechiul continent. Misiunea Centrului se promovează prin Revista ComUnique, Compania de Spectacole Teatruth şi Universalia.

Domeniile de cercetare asupra cărora se insistă sunt:

– imagologie istorică şi mass-media;

– comunicare inter-instituţională;

– publicitate academică;

– cultura scrisă şi lingvistica în sud-estul Europei;

– lumea ca spectacol şi spectacolul ca o lume;

– cultura organizaţională;

– relaţii academice internaţionale.

Centrul Danubian de Educaţie a Mediului îşi propune dezvoltarea cercetării ştiinţifice, fundamentale şi aplicative într-un domeniu de o deosebită importanţă economică, ecologică şi socială, cu precădere în legătură cu regiunea Dunării şi Marea Neagră.

Centrul de Cercetări privind mediul Piatra Neamţ are misiunea de a dezvolta cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă într-o zonă de actualitate care ţine de protecţia mediului, combaterea fenomenului de seră şi a încălzirii globale.

Laboratorul de Cercetare, Studii, Sondaje de opinie, înfiinţat în luna mai 2010, unde îşi desfăşoară activitatea specialişti în sociologie, informatică, psihologie,
drept şi ştiinţe administrative din cadrul universităţii, dar şi specialişti colaboratori cu aceleaşi specializări din institute de cercetare ştiinţifică, din instituţii publice centrale şi locale şi organizaţii neguvernamentale. Sub îndrumarea acestor specialişti sunt realizate cercetări, studii, sondaje de opinie cu tematică diversă, condiţionată de cerinţele educaţionale concrete.

De asemenea, sunt elaborate proiecte şi programe de îmbunătăţire a calităţii
actului educaţional şi sunt derulate programe parteneriale cu instituţii
guvernamentale şi cu organizaţii neguvernamentale, cu tematică de interes
educaţional, dar şi social general.

Pentru atingerea obiectivelor propuse la nivelul conducerii universităţii au
fost stabilite şi direcţiile de colaborare cu institute de cercetare ştiinţifică
fundamentală şi aplicată, cu ministere sau instituţii publice centrale şi locale, cu
organizaţii neguvernamentale, cu mass media şi membrii ai comunităţii în
scopul cunoaşterii problematicii educaţionale şi a dinamicii acesteia, a elaborării
şi aplicării unor proiecte şi programe de îmbunătăţire a actului educaţional la
nivelul universităţii şi identificarea mijloacelor optime de integrare a
absolvenţilor universităţii pe piaţa muncii şi, în general, în spaţiul socioeconomic
la standarde de înaltă calitate.

Urmărind scopul educaţional propus specialiştii laboratorului vor acţiona
pe următoarele coordonate : realizarea unor studii, analize şi diagnoze periodice
referitoare la procesul educaţional; fundamentarea pe baza cercetărilor şi
analizelor, unor iniţiative de optimizare a activităţii educaţionale şi înaintarea
aceste propuneri conducerii universităţii; realizarea unor sondaje de opinie
privind percepţia cadrelor didactice a studenţilor, absolvenţilor referitoare la
starea activităţii educaţionale şi la problemele identificate; monitorizarea
activitatăţii de informare a opiniei publice cu privire la oportunităţile
educaţionale oferite de universitate; identificarea bunele practici în domeniul
educaţional superior folosind benchmarkingul ca proces de învăţare a
organizaţiilor, pentru a identifica punctele tari şi slăbiciunile sistemului
educaţional într-o manieră comparativă în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Până în prezent în cadrul laboratorului au fost dezvoltate următoarele
cercetări şi proiecte :

– În domeniul dreptului, criminologiei şi sociologiei juridice a fost demarat
un studiu privind criminalitatea românească în spaţiul european,
împreună cu unul dintre experţii sociologi colaboratori ai laboratorului.
Cercetarea are ca scop explicarea criminalităţii românilor în afara
graniţelor în principalele ţări de emigraţie din spaţiul Uniunii Europene.
Obiectivele generale ale studiului vizează: evaluarea criminalităţii
româneşti în ţările Uniunii Europene, identificarea caracteristicilor
criminalităţii comise de cetăţenii români în afara graniţelor şi conturarea
unor tipologii ale faptelor şi autorilor, analiza intercondiţionărilor dintre
fenomenul migraţiei economice a românilor în spaţiul Uniunii Europene
şi criminalitatea itinerantă precum şi evidenţierea impactului social al
criminalităţii românilor în afara graniţelor.

– Realizarea unor sondaje de opinie privind percepţia cadrelor didactice
referitoare la necesităţile din procesul educaţional şi percepţia studenţilor
cu privire la calitatea cursurilor susţinute de cadrele didactice precum şi la
calitatea organizării procesului de învăţare în general. Aceste sondaje de
opinie s-au aplicat pe eşantioane în toate facultăţile universităţii,
rezultatele lor fiind utilizate în evaluarea cadrelor didactice, dar şi în
identificarea unor măsuri de îmbunătăţire a procesului educaţional,
aspecte dezbătute în şedinţele Senatului universităţii.

– Implicarea studenţilor în activităţi de voluntariat astfel încât specialiştii
laboratorului au demarat o cercetare experimentală privind posibilitatea
implicării studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative şi de la specializarea Comunicare şi relaţii publice din
cadrul Facultăţii de Arte şi Ştiinţe în activităţi de voluntariat în
conformitate cu Legea nr.195/2001 care reglementează promovarea şi
facilitarea participării cetăţenilor români, în spiritul solidarităţii civice, la
acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de
drept privat fără scop lucrativ. Au fost constituite echipe de studenţi
voluntari care au beneficiat la inceputul cercetării de o amplă instruire
privind documentele necesare implicării într-o astfel de activitate: contractul de volntariat, oferta de voluntariat, prezentarea unor centre de
voluntariat şi prezentarea instutuţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale
care au fost partenere în cadrul acestui proiect (Ministerul de Interne,
organizaţia neguvernamentală „Salvaţi copiii” şi „Child Focus”).