sala_curs.jpgUniversităţile pot să organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic numai cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prevede proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior.

Potrivit proiectului, anunţurile privind posturile scoase la concurs pot fi făcute numai pentru cele care au primit avizul favorabil al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Universităţile vor întocmi anual, până cel târziu în data de 1 septembrie, un raport cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice care va fi trimis spre aprobare de către MECTS şi CNATDCU.

„Instituţia de învăţământ superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minime naţionale aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. Metodologia proprie conţine prevederi referitoare la soluţionarea contestaţiilor în cadrul instituţiei care a organizat concursul. Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale”, prevede proiectul. Anunţul privind organizarea concursului se va publica cu cel puţin două luni înainte de data-limită de înscriere a candidaţilor: la loc vizibil, pe prima pagină a site-ului web al instituţiei de învăţământ superior, pe un site web specializat administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în Monitorul Oficial al României.


De asemenea, instituţia de învăţământ superior şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pot anunţa concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea. Proiectul precizează că persoanele care sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi nu pot, direct sau prin interpuşi, participa în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs, să fie membri sau membri supleanţi ai acesteia, să fie implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului, să fie implicaţi în soluţionarea contestaţiilor.


Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului, se află cu unul sau mai mulţi candidaţi într-o relaţie contractuală directă sau prin societăţi comerciale la care deţin părţi sociale, sunt sau au fost implicate în granturi de cercetare comune cu unul sau mai mulţi candidaţi.


„Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii şi cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 1/2011. Instituţiile de învăţământ superior pot să organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic numai dacă acesta este declarat vacant. Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii întocmit anual sau vacantat pe parcursul anului universitar”, prevede proiectul MECTS.


Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice, capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri cercetători, competenţele didactice, capacitatea de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social sau de a populariza propriile rezultate ştiinţifice, capacitatea de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, capacitatea de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare, experienţa profesională în alte instituţii decât cea care a scos postul la concurs, în special experienţa în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei. Competenţele profesionale ale candidatului se vor evalua de către comisia de concurs exclusiv printr-una sau mai multe probe, incluzând prelegeri, susţinerea unor cursuri sau altele asemenea.


Pentru toate posturile cel puţin o probă de concurs va fi reprezentată de o prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă va conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului, conform proiectului. Potrivit acestuia, pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar, cel puţin trei membri ai comisiei trebuie să fie din afara instituţiei care organizează concursul, din ţară sau din străinătate, iar membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic superior sau cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs.


„Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere. Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către instituţia de învăţământ superior, în urma aprobării rezultatului concursului de către Senatul universitar, se face prin decizia rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurării concursului. Decizia de numire şi de acordare a titlului universitar aferent de către instituţia de învăţământ superior, împreună cu raportul de concurs se trimite de către instituţia de învăţământ superior Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi sportului şi CNATDCU în termen de 48 de ore de la emiterea deciziei de numire”, se arată în proiectul de hotărâre. AGERPRES