Consiliul General al Capitalei va dezbate, în şedinţa de pe 29 octombrie, regulamentul pentru închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale de sector.

Decizia vine după ce Primăria Sectorului 1 a solicitat CGMB acordul de a închiria spaţii temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 şi a încasa cota de 50% din chirie.

Primăria Capitalei a constatat că la nivelul Municipiului Bucureşti nu a fost aprobat un regulament unitar referitor la închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ, motiv pentru care a elaborat acest proiect, reiese din referatul de aprobare.

Regulamentul supus dezbaterii CGMB defineşte modul de închiriere, constituirea comisiei de licitaţie, condiţiile de participare la licitaţie, modul de desfăşurare a procedurii, precum şi modelul-cadru de contract de închiriere.

Potrivit regulamentului, la sfârşitul fiecărui an, cu ocazia inventarierii patrimoniului, se va constata care sunt spaţiile excedentare şi/sau pretabile închirierii.

Închirierea se va putea realiza numai în scopul desfăşurării unor activităţi benefice unităţii de învăţământ şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

– să satisfacă nevoile elevilor;

– să nu obstrucţioneze actul de învăţământ;

– să aducă venituri la bugetul local;

– tipul activităţilor desfăşurate în aceste spaţii să nu împiedice şi să nu contravină bunelor moravuri, să nu promoveze idei antisociale;

– tipul activităţilor desfăşurate în aceste spaţii să nu dăuneze sănătăţii şi securităţii elevilor;

– în cazul în care se comercializează produse alimentare, acestea vor respecta principiile şi dispoziţiile legale privind respectarea normelor igienico-sanitare.

În calitate de titular al dreptului de administrare a imobilelor, administratorul va organiza procedura de licitaţie, va încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale, va încasa contravaloarea chiriilor şi va vira în procent de 50% la Municipiul Bucureşti, sumele facturate.

Tarifele de bază pentru închirierea de spaţii sau terenuri vor fi stabilite în baza unor rapoarte de evaluare întocmite de un evaluator atestat ANEVAR.

Procedura de închiriere a spaţiilor se va demara numai în baza unei hotărâri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în acest sens.

Anunţul de licitaţie se va trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Administratorul imobilului ce urmează să fie scos la licitaţie va publica anunţul în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi unul de circulaţie locală.

Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai mare oferit pe metrul pătrat. AGERPRES