Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, decretul privind promulgarea Legii care are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2019, prin care se creează cadrul legal pentru ca rezidenţii să poată beneficia de pregătirea în rezidenţiat şi în cadrul unităţilor medico-militare, care, deşi au personal încadrat care îndeplineşte condiţiile pentru a fi desemnaţi coordonatori, nu pot efectua pregătirea în rezidenţiat deoarece sunt încadraţi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate şi nu în centre universitare.

Legea prevede că „cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat este cel puţin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilit prin ordin al ministrului Sănătăţii.

„În cazul în care numărul candidaţilor pentru domeniul medicină care promovează examenul de rezidenţiat este mai mare decât cifra de şcolarizare iniţial anunţată, aceasta se poate suplimenta până la repartiţia candidaţilor, astfel încât toţi candidaţii promovaţi să poată accesa un loc sau un post de rezidenţiat. Ministerul Finanţelor asigură resursele financiare necesare şcolarizării prin rezidenţiat la nivelul cifrelor de şcolarizare aprobate”, stipulează actul normativ.

Conform textului, pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, în unităţi medico-militare şi în unităţi sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale sau ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi în cabinete medicale individuale de medicină de familie.

„Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate propun Ministerului Sănătăţii coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi responsabilii de formare, în unităţi medico-militare şi în unităţi sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale sau ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi în cabinete medicale individuale de medicină de familie”, se arată în lege.

Legea stabileşte şi că responsabilul de formare trebuie să fie şef de secţie, şef de laborator, farmacist-şef, şef serviciu medical sau şef compartiment. Responsabilii de formare beneficiază de plata indemnizaţiei prin transfer de la direcţiile de sănătate publică.

„Rezidenţiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile medico-militare şi unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale sau ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi în cabinete medicale individuale de medicină de familie, în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală”, se mai arată în lege.

Actul normativ prevede că unităţile sanitare private pot suporta, din bugetul propriu, cheltuielile de personal aferente rezidenţilor, pe ani de studii, în baza unui angajament de plată depus la Ministerul Sănătăţii.

„Spitalele private pot încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru asigurarea drepturilor salariale ale rezidenţilor pe toată perioada pregătirii în rezidenţiat, anii I-VII, în funcţie de specialitate. Sumele necesare pentru derularea contractelor se asigură din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Contractele încheiate încetează de drept la data constatării nerespectării obligaţiilor contractuale de către spitalele private”, mai stipulează legea.

Preşedintele Iohannis a promulgat şi Legea pentru aprobarea OUG nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar – contabil din administraţia publică centrală; Legea privind aprobarea OUG nr. 75/2019 pentru completarea OUG nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea SARS-CoV-2. AGERPRES